Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora DO11- rekreacijsko območje Dornava

9. 11. 2016 6