Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora ME14 – poselitveno območje Mezgovci

9. 12. 2021 8