Javni razpisi

Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi

Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-podporo-planinski-sportni-in-rekreacijski-infrastrukturi

Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je zmanjšati rabo energije in snovi in spodbujati ukrepe za rabo obnovljivih virov energije v planinskih objektih ter spodbuditi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja.

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij izvedbe ukrepov (ali investicij) za povečanje snovne in energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah, zavetiščih, bivakih in planinskih učnih središčih.

Upravičenci
Na razpis se lahko prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in po določbah Priloge I Uredbe 651/2014/EU spada v kategorijo mikro, malih ali srednjih podjetij (MSP). Prijavitelj mora biti lastnik ali najemnik planinske koče, zavetišča, bivaka ali planinskega učnega središča (v nadaljnjem besedilu: planinskega objekta), vpisanega v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1. 1. 2020. Če je prijavitelj najemnik, mora imeti z lastnikom objekta sklenjeno najemno pogodbo za obdobje najmanj petih let po zaključku operacije in pridobiti pisno soglasje lastnika za izvedbo investicije.

Skupna višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 5.000.000 (z besedo: pet milijonov) eurov v letih 2021 in 2022 oziroma do porabe sredstev.


Maksimalna višina sofinanciranja je 80% upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški
Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:

* gradnja in oprema;
* stroški informiranja in komuniciranja;
* stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ