Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »FAŠENK PO DORNAVSKO 2020«

Številka: 215-02/2020-01
Datum: 14. 01. 2020

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,  50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o Proračunu Občine Dornava za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/19), župan Občine Dornava objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »FAŠENK PO DORNAVSKO 2020«

Naročnik:

Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava.

Pravna podlaga:

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,  50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odlok o Proračunu Občine Dornava za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/19).

Predmet razpisa:

Predmet razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »FAŠENK PO DORNAVSKO 2020«.

Sofinancirana bo organizacija in izvedba prireditve »FAŠENK PO DORNAVSKO 2020« v Občini Dornava, ki se bo izvedla na pustni  ponedeljek, 24. 02. 2020. Pustna povorka bo potekala od Gasilskega doma v Mezgovcih skozi krožišče pri Gasilskem domu v Dornavi in do Večnamenskega centra vaško – kulturne dvorne Dornava.

Pogoji za sodelovanje na razpisu:

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so društva s sedežem in delovanjem na območju Občine Dornava,
  • pravne in fizične osebe s sedežem v Občini Dornava in so registrirane za izvajanje prireditev,
  • k vlogi so priložena vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril in kriterijev, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

Vsebina prijave:

Vlagatelj mora vložiti prijavo s podatki o vlagatelju, obrazložitvijo, navedbo vrednosti (finančno konstrukcijo) celotne prireditve in navedbo virov financiranja.
Prijava mora zajemati tudi opredelitev višine nagrad udeležencem povorke za prvih 5 mest, sestavo komisije za ocenjevanje skupin, sprejem prijav in vodij skupin pred začetkom povorke, vodenje povorke, navedbo žive glasbe, postavitev sanitarij dixijev, način oglaševanja prireditve, način predstavitve skupin in povezovanje povorke, postavitev tribune, ozvočenje, okrasitev, pogostitev udeležencev in sprejem pomembnih gostov pri županu.

Organizator poskrbi in nosi stroške priprave elaborata za popolno zaporo državne ceste na odseku Ljutomer – Savci – Ptuj, obvestila o popolni zapori državne ceste, sodelovanje pristojne Policijske postaje pri zapori državne ceste in prijave prireditve na pristojno Upravno enoto.

Prijava na razpis mora biti napisana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

Višina sredstev:

Razpisnih sredstev za organizacijo in izvedbo pustne povorke v Občini Dornava v letu 2020 je 6.500,00 EUR (proračunska postavka 04062 (402999)), od te vrednosti  je potrebno najmanj 1.000,00 EUR nameniti za nagrade udeležencev. Uporaba dvorane Večnamenskega centra vaško-kulturne dvorane Dornava je brezplačna.

Poraba sredstev:

Sofinancerska sredstva so namenjena izključno za sofinanciranje prireditve «FAŠENK PO DORNAVSKO 2020«. Koriščenje sredstev bo možno na podlagi predloženega popolnega zahtevka za izplačilo finančnih sredstev, z dokazili o stroških in plačilih oziroma porabljenih sredstev, za izvedbo prireditve in poročila o izvedbi prireditve.

Rok za predložitev prijav:

Rok za predložitev prijav je do 23. 1. 2020, do 10. ure. Vlogo izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite osebno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava z oznako: »NE ODPIRAJ – VLOGA – FAŠENK PO DORNAVSKO 2020«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

Datum odpiranja vlog:

Vloge se bodo odpirale 23. 1. 2020 ob 11.00 uri. Odpiranje vlog bo javno.

Rok o obveščanju prejemnikov o izidu:

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni s sklepom o izbiri v 5 dneh po odpiranju vlog. Hkrati bo poslan tudi poziv, da v roku 8 dni od poziva, z naročnikom sklene pogodbo, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

Kraj, čas in oseba, kjer se lahko dvigne razpisan dokumentacija:

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava. Dokumentacija je dostopna tudi na internetni strani Občine Dornava: www.dornava.si. Podrobnejše informacije lahko dobite pri Nadi Kolednik, direktorica občinske uprave, tel. št. 02/ 754 01 11 ali po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

OBČINA DORNAVA
Župan
Janko MERC

Priloge:

 Javni razpis

Razpisna dokumentacija Fašenk po Dornavsko 2020

 

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ