Javni razpisi

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: VIŠJI SVETOVALEC ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE m/ž (ŠIFRA: C027010)

Številka: 110-08/2019-01
Datum: 27. 12. 2019

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega    mesta:

VIŠJI SVETOVALEC ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE m/ž (ŠIFRA: C027010)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) oz. končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oz. končano najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja), oz. končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), oziroma specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja);
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv (v kolikor ga kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku);
 • strokovni izpit iz upravnega postopka 2. stopnje (v kolikor ga kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku);
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • vozniški izpit B kategorije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se po 13. točki 6. člena ZJU šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo tudi, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz splošnega upravnega postopka, ga bo moral v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja za delovno mesto, kjer je strokovni izpit iz upravnega postopka določen kot pogoj za zasedbo delovnega mesta.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, predpisano v skladu z 89. členom ZJU.

Zaželeno je, da ima kandidat sposobnost za timsko delo ter znanje dela z računalnikom. Prav tako je zaželeno, da kandidat pozna problematiko, ureditev in delovanje lokalne samouprave, javnih financ ter uporabe proračunskih sredstev.

Naloge delovnega mesta so naslednje:

- opravljanje strokovnih in upravnih nalog s področja splošnih in pravnih zadev;
- vodenje postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem občine;
- priprava in izvedba razpisov, javnih naročil in naročil malih vrednosti;
- pomoč pri pripravi osnutkov občinskih predpisov in drugih zahtevnejših aktov;
- zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
- vodenje zahtevnih upravnih postopkov na I. stopnji;
- samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog;
- načrtovanje in spremljanje prihodkov in porabe sredstev proračuna za svoje področje;
- spremljanje področne zakonodaje;
- druga dela po naročilu direktorja-ice in župana občine.


Prijava mora vsebovati:

1. obrazec za prijavo, ki je priloga tega javnega natečaja iz katerega mora biti razvidno:

 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe, (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena)
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto), sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;
 • izpolnjevanje pogoja o opravljenem izpitu iz splošnega upravnega postopka (če ga je kandidat opravil),
 • izpolnjevanje pogoja o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil),
 • izpolnjevanje pogoja vozniškega izpita B kategorije.

2. Izjavo kandidata, da:

 • je državljan Republike Slovenije;
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

3. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Dornava pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence.

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter, da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi opisa dosedanjih delovnih izkušenj, izjav prijavljenih kandidatov, predloženih dokazil in na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

Kandidati, ki ne bodo izpolnjevali natečajnih pogojev se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) ne bodo uvrstili v izbirni postopek.

Izbrani kandidat bo delo na uradniškem delovnem mestu Višji svetovalec za splošne in pravne zadeve (šifra DM C027010) opravljal v nazivu Višji svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv Višji svetovalec II in Višji svetovalec I.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in poskusnim delom v trajanju 4 mesecev. Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava in na terenu na območju občine Dornava.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki (na priloženem obrazcu Prijava za zaposlitev), ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj – Višji svetovalec« na naslov: Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Dornava in na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Dornava www.dornava.si.

Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na telefonski št. 02/754 01 11 Nada Kolednik.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

OBČINA DORNAVA

Župan         

Janko MERC     

Prologe:

Besedilo za razpis

Obrazec za prijavo na razpis

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ