Javni razpisi

Javni natečaj za prosto položajno uradniško delovno mesto DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

 

Občina Dornava, Dornava 135 A, 2252 Dornava na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljnjem besedilu ZJU) objavlja javni natečaj za prosto položajno uradniško delovno mesto

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Delovno mesto direktor občinske uprave je uradniško delovno mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu Višji svetovalec I., stopnja naziva IV.

Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natečaj, mora poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. Izobrazba: najmanj visoka strokovna izobrazba oz. 1. bolonjska stopnja;
 2. najmanj 6 let delovnih izkušenj;
 3. opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 4. opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
 5. funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov;
 6. državljanstvo Republike Slovenije;
 7. znanje uradnega jezika;
 8. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 9. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Želena znanja:

 1. osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika;
 2. poznavanje dela z računalnikom;
 3. poznavanje upravnega poslovanja;
 4. poznavanje področja delovanja lokalne samouprave in delovanja državnih organov;
 5. sposobnost organizacije dela, vodenja in nadziranja;
 6. sposobnost dela z ljudmi in timskega

Delovno področje:

 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja v občinski upravi in sodelovanje z

drugimi organi,

 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih

zahtevnih gradiv,

 • vodenje in odločanje v zahtevnih in najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

 

Finance:

- priprava predloga proračuna in finančnega načrta skladov, kadrovskega načrta in načrta nabav in gradenj z obrazložitvami, predloge predpisov, ki so potrebni za izvršitev proračuna ter priprava skupnega predloga načrta razvojnih programov (določi način in roke za predložitev načrtov razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna),

- priprava predloga za župana glede kvot za plačevanje obveznosti, prerazporeditve posameznih proračunskih postavk ali drugih ukrepov zaradi likvidnostnih težav proračuna,

- sprotno spremljanje porabe proračunskih sredstev,

- zbiranje podatkov in analiziranje ekonomskega razvoja občine,

- izvedba javnih naročil iz tega področja in nadzor nad ostalimi javnimi naročili,

- vodenje evidence o vseh izvedenih javnih naročilih in poročanje državi.

 

Predšolska vzgoja, izobraževanje, brezposelnost, zdravstvo, socialno varstvo in društva ter

organizacije:

spremljanje cen vrtcev in določanje prispevkov staršev,

-  organizacija prevozov otrok,

-  sodelovanje pri pripravi programov izobraževanja odraslih,

- javna dela za brezposelne ( načrtovanje in skrb za izvajanja),

- izvajanje družbeno koristnega dela,

- načrtovanje mreže zdravstvene javne službe,

- načrtovanje obsega družbene dejavnosti, ugotavljanje potreb po dodatnih programih in širitvi programov za investicijsko vzdrževanje stavb in opreme,

- sodelovanje   pri   pripravi   investicijske   dokumentacije   na   področju   družbenih

dejavnosti,

- nadzor nad izvajanjem sprejetih odlokov oz. drugih aktov občine iz ega področja in prijava kršiteljev ustreznim organom,

- vodenje postopka za izdajo koncesij na področju družbenih dejavnosti,

- zbiranje in analiziranje podatkov o finančnem poslovanju zavodov oz. drugih javnih služb na tem področju,

- izvedba razpisov proračunskih sredstev za kulturne, športne, humanitarne ter druge

programe.

Investicije, razvoj:

- priprava in koordiniranje priprave investicijske dokumentacije za investicije,

- pripravljanje vlog in vodenje postopka za pridobitev in porabo državnih in evropskih

sofinancerskih sredstev,

- priprava in vodenje javnih naročil.

Stvarno premoženje in evropske zadeve:

- vodenje postopkov ravnanja ( pridobivanja, razpolaganja, upravljanja in najemanja)

s stvarnim premoženjem občine,

- vodenje postopkov vpisa zemljišč, ki so javno dobro, v zemljiško knjigo in postopkov

razlastitve nepremičnin,

- spremljanje postopkov dedovanja ( za socialne primere),

- skrb za smotrno gospodarjenje z občinskim premoženjem,

- priprava pogodb o služnosti ter skrb za vpis služnosti v zemljiško knjigo,

- priprava in evidentiranje najemnih pogodb za poslovne prostore,

- spremljanje strateških smernic skupnosti EU,

- spremljanje dejavnosti skladov EU ( pregledovanje državnega razvojnega programa, nacionalnega strateškega referenčnega okvirja, posameznih operativnih programov),

- priprava investicijske dokumentacije za investicije tega področja,

- priprava vlog in vodenje postopka za pridobitev in porabo sofinancerskih sredstev,

- preverjanje možnosti financiranja iz drugih virov, neodvisnih od EU,

Druge naloge tega področja:

- ažuriranje podatkov na spletni strani občine,

- posredovanje informacij javnega značaja iz tega področja v svetovni splet,

- skrbništvo nad prejetimi računi iz tega področja,

- ostale naloge po navodilih in odredbah ( ustnih ali pisnih) župana.

 

Prijava kandidata mora vsebovati:

 1. obrazec za prijavo, ki je priloga tega javnega natečaja in iz katerega mora biti razvidno:
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe ( razvidno mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena);
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, ali gre za V.,VI., VII. stopnjo zahtevnosti), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu);
 • izpolnjevanje pogoja o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv ( če ga je kandidat opravil);
 • izpolnjevanje pogoja o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ga jekandidat opravil);
 • izpolnjevanje pogoja o pridobljenem znanju upravnega vodenja in upravljanja  kadrovskih

virov (če ga je kandidat pridobil)

2.       izjavo kandidata, da:

 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Dornava pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila;
 2. kratek življenjepis ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil;
 3. opis ravni znanja tujega jezika;
 4. opis poznavanja dela z računalnikom;
 5. opis poznavanja upravnega

 

Po 13. točki ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to , ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem znanosti se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima

univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat usposabljanje v skladu z 89.členom ZJU opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat izpit v skladu s tretjim odstavkom 31.člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS- 1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali je pridobil funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odstavkom 81.člena ZJU to znanje pridobiti v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na uradniškem delovnem mestu na položaju. Položaj bo opravljal v nazivu Višji svetovalec I, v prostorih Občine Dornava, Dornava 135 A, 2252 Dornava. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, s polnim delovnim časom, za obdobje 5 let.

Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: >> za javni natečaj - direktor občinske uprave << na naslov: Občina Dornava, Dornava 135 A, 2252 Dornava, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Dornava ter pri Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Obvestilo  o  končanem  javnem  natečaju  bomo  objavili  na  spletnih  straneh  Občine Dornava: https://www.dornava.si/.

Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri občinski upravi Občine Dornava (tel. št. 02 754 01 10).

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:110-5/2019-1

Datum: 26.09.2019 

                                                                                                        Župan Občine Dornava

Janko Merc

 

Priloge:

Javni natečaj (pdf)

Obrazec za prijavo (doc)

 

 

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ