Javni razpisi

JAVNI NATEČAJ ZA PROSTO DELOVNO MESTO V OBČINSKI UPRAVI OBČINE DORNAVA

JAVNI NATEČAJ ZA PROSTO DELOVNO MESTO  
V OBČINSKI UPRAVI OBČINE DORNAVA

Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/2008 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E,) Občina Dornava objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

SVETOVALEC III
V OBČINSKI UPRAVI OBČINE DORNAVA

 1. Kandidati, ki se bodo prijavili na javni natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 • najmanj visoko strokovno izobrazbo / prva stopnja, področje izobrazbe: pravne vede, ekonomija, poslovne in upravne vede,
 • najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • poznati osnove obvladovanja rač. orodij, ki jih uporablja uprava (urejevanje besedil delo s preglednicami),
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

V kolikor kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, mora v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, s spremembami) navedeni izpit opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje, v skladu s prvim odstavkom 89. členom Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

 1. Delovno področje in okvirna vsebina del in nalog delovnega mesta:
 • Pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
 • Pomoč pri pripravi in uresničevanju programov družbenih dejavnosti,
 • Pomoč pri urejanju premoženjsko pravnih zadev občine,
 • Zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv s področja poslovanja občine,
 • vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
 • Samostojna priprava analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, vključno s predlogi ukrepov,
 • Sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami,
 • Samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

 

 1. Prijava kandidata na razpisano delovno mesto mora vsebovati:

 1. obrazec za prijavo, ki je priloga tega javnega natečaja in iz katerega mora biti razvidno:

 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena);
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, npr. ali gre za V., VI., VII. stopnjo zahtevnosti), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu);
 • izpolnjevanje pogoja o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil);
 • izpolnjevanje pogoja o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ga je kandidat opravil);

2. izjavo kandidata, da:

 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

3. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Dornava pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da pisna prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, katera druga znanja in veščine je kandidat poleg formalne izobrazbe še pridobil. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi prijave in priloženih dokazil, razgovora s kandidati ter po potrebi s pisnim preverjanjem znanja.

Delovno mesto Svetovalec je uradniško delovno mesto, tretjega kariernega razreda, ki se po Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Dornava opravlja v treh nazivih. Izbrani kandidat bo dela in naloge delovnega mesta opravljal v nazivu devete stopnje, oziroma v nazivu Svetovalec III (izhodiščni plačni razred 30).

Z izbranim kandidatom bo, po dokončnosti sklepa o izbiri, sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s poskusno dobo treh mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih občinske uprave Občina Dornava, Dornava 135A, 2252 Dornava.

V izbirni postopek se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.l.RS, št. 139/06 in 104/10) ne bodo uvrstili kandidati, ki ne bodo izpolnjevali natečajnih pogojev.

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: 

»Prijava na javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Svetovalec III« na naslov: Občina Dornava, Dornava 135A, 2252 Dornava ali v elektronski obliki na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in sicer v roku 8 dni od objave na spletni strani Občine Dornava in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Prijava posredovana po elektronski pošti se šteje za veljavno, ne glede na odsotnost elektronskega podpisa.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Dornava www.dornava.si.

Kandidat, ki bo izbran, bo skladno s 63. členom ZJU, najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri, prejel sklep o izbiri, neizbrani kandidati pa sklep o neizbiri.

Za informacije o izvedbi javnega natečaja je pristojna direktorica občinske uprave mag. Vesna Jerala Zver in sicer vsak delovni dan, v času uradnih ur Občine Dornava, na telefonski številki 02 754 01 11.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Štev.: 110-4/2019-1 

Datum: 12. 6. 2019                                               

                                 Občina Dornava

                                                                                                                      Janko Merc, župan

Priloge:

Javni natečaj za prosto delovno mesto v Občini Dornava.pdf

OBRAZEC ZA PRIJAVO SVETOVALEC.doc

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ