Javni razpisi

Javni razpis za izvedbo koncerta-ov

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/0761/0899/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2019) Občina Dornava objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO KONCERTA-OV V OBČINI DORNAVA

 1. Predmet razpisaje izvedba koncerta-ov na območju Občine Dornava za leto 2019.

  2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
 • na razpis se lahko prijavijo društva, registrirana za kulturno dejavnost s sedežem v Občini Dornava,
 • projekt mora imeti jasno konstrukcijo financiranja,
 • projekt mora biti izveden v obdobju od  31.05.2019 do 31.12.2019.

 1. Upravičeni stroški sofinanciranja so:
 • stroški reklame in reklamnega materiala,
 • stroški nabave enotnih oblačil in obuval za društvene potrebe,
 • stroški nabave glasbenih inštrumentov,
 • stroški strokovne priprave,
 • potrošni material.

 

Do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki so mu za isti namen že bila odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Dornava v tekočem proračunskem letu. 

4. Vrednost razpoložljivih sredstev je 5.500,00 EUR.

Sredstva so zagotovljena na  proračunski postavki 04063.


 1. Način financiranja:Projekt se lahko financira do 100%.

 2. Rok izvedbe:Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019 v skladu s predpisi,  ki določajo izvrševanje proračuna. Zadnji zahtevek za koriščenje sredstev mora biti vložen do 28.12.2019. Zaključno poročilo porabljenih sredstev mora biti oddano najkasneje do 28.12.2019.

  7. Vsebina prijave: Prijava mora vsebovati natančen program prireditve, vključno s finančno konstrukcijo projekta. Priložen mora biti seznam nastopajočih. Nepopolnih prijav komisija ne bo obravnavala.

 

 1. Rok za oddajo prijav in način oddaje:

Rok za prijavo na razpis je do 31.05.2019 do 12. ure oz. priporočeno po pošti, če je na kuverti odtisnjen žig 31.05.2019. Vloga za sofinanciranje se odda v sprejemni pisarni Občine Dornava ali po pošti do roka kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Dornava, Dornava 135A, 2252 Dornava, z oznako: »Ne odpiraj - prijava na razpis za izvedbo koncerta 2018«.

Odpiranje vlog bo potekalo 05.06.2019.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge ne bodo formalno popolne, da jih dopolnijo.

 

 1. Merila in število točk, ki jih je možno doseči ob dodelitvi razpisanih sredstev:


- delež lastnih sredstev 1-5 točk
a) najmanj 40 %, 1 točka
b) najmanj 60 %, 3 točke
c) najmanj 80 %, 5 točk

- množičnost števila nastopajočih 1-5 točk
a) do 30 nastopajočih, 1 točka
b) od 31 do 90 nastopajočih, 3 točke
c) nad 91 nastopajočih, 5 točk

- potrebnost "uniformiranosti nastopajočih" 1-5 točk
a) vaški pevci, 1 točka
b) pevski zbori, 3 točke
c) skupine, ki predstavljajo etnološko izročilo, skupine godbenikov in drugi, 5 točk

Skupno je možno doseči 15 točk. Društvo mora zbrati najmanj 10 točk, da je upravičeno do sredstev po razpisu.

 

 1. Izid razpisa:O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najpozneje v 15 dneh od zaključka razpisa. Z izvajalcem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.

 

 

Komisija bo vloge obravnavala ter pripravila predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje programov za izvedbo koncerta-ov v Občini Dornava zagotavlja proračun Občine Dornava. Na podlagi predloga bo občinska uprava izdala sklepe o izboru prejemnikov sredstev. O pritožbi odloča župan. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v določenem roku ne dopolnijo, se zavržejo.

Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil  letno pogodbo o sofinanciranju izvedbe programov koncerta-ov v Občini Dornava.

Razpis se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani Občine Dornava www.dornava.si.

 

 


Štev.:     007-018/2019 

Datum:  25.04.2019

 

         Janko Merc

župan Občine Dornava

Priponka:

POGODBA razpis koncert_2019 - OSNUTEK

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ