Javni razpisi

Javni razpis kulture

Na podlagi  Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2019), Pravilnika o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v Občini Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2012) in Letnega programa kulture Občine Dornava za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2019), ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dornava, Občina Dornava objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA (SO)FINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV KULTURNIH IN DRUGIH DRUŠTEV IZ PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

 

 1. Naročnik: Občina Dornava, Dornava 135 a, 2252 Dornava

 

 1. Predmet javnega razpisa:

so programi in projekti (produkcije) na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, plesne, gledališke, literarne, likovne, fotografske in filmske dejavnosti.

 

 1. Na razpis se lahko prijavijo:
 • društva, ki so registrirana  v skladu z Zakonom o društvih, za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev,
 • samostojni ustvarjalci na področju kulture.

 

 1. Vrednost razpisa:
 • Višina razpoložljivih sredstev je 9.000,00 EUR.

 

Vrednost točke se določi vsako proračunsko leto posebej, in je odvisna od višine sredstev namenjenih za sofinanciranje programov kulture za to proračunsko obdobje in skupne točkovne vrednosti ponujenih programov.

 

 1. Izvajalci programov in projektov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 • da imajo sedež v Občini Dornava,
 • da imajo stalno prebivališče v Občini Dornava (velja za samozaposlene na področju kulture),
 • da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,
 • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki ureja društva (velja za društva),
 • vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
 • aktivno delujejo najmanj eno leto pred objavo razpisa.


 1. Uporaba kriterijev:

Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter izločila morebitne vloge, ki niso v skladu z razpisanim področjem.

 

 1. Posredovanje potrebne dokumentacije:
 • izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),
 • kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture),
 • kopija Statuta društva.

 

Zavržejo se nepravočasno prispele vloge.

Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci.

 

 1. Rok izvedbe:

Dodeljena sredstva za leto 2019 morajo biti porabljena v letu 2019.

 

 1. Rok za predložitev prijav in način predložitve:

Razpisni rok za  oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev kulturnih programov in projektov je vključno do 31.05.2019 do 12. ure oz. priporočeno po pošti, če je na kuverti odtisnjen žig 31.05.2019.

Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka na občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka, do 12.00 ure. Vse vloge morajo biti vložene na predpisanih obrazcih.

Izvajalci kulturnih programov in projektov v Občini Dornava dostavijo svoje ponudbe v pisni obliki v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za kulturne programe in projekte 2019«. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.

Odpiranje vlog bo potekalo 05.06.2019.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge ne bodo formalno popolne, da jih dopolnijo.

 

 1. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo:

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine Dornava – www.dornava.si.

Dodatne informacije na tel. 02/754 01 10,

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. (v času uradnih ur).

 

 1. Izid razpisa:

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 15 dneh od zaključka razpisa.

Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.

 

Komisija bo vloge obravnavala ter pripravila predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje programov in projektov kulturnih in drugih društev zagotavlja proračun Občine Dornava. Na podlagi predloga bo občinska uprava izdala sklepe o izboru prejemnikov sredstev. O pritožbi odloča župan. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v določenem roku ne dopolnijo, se zavržejo.

Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil  letno pogodbo o sofinanciranju izvedbe programa kulture v Občini Dornava.

Razpis se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani Občine Dornava www.dornava.si.

 

 

Štev.: 007-010/2019

Datum: 24.04.2019

 

Janko Merc

   Župan občine Dornava

Priponke:

Obrazec 1 - podatki o prijavitelju

Obrazec 2 - izjava

Obrazec 3 - izjava o članstvu in podatkih društva

Obrazec 4 - projekti samostojnih ustvarjalcev na področju kulture

Obrazec 5 - kulturni projekti - založništvo

Obrazec 6 - kulturni projekt i- izobraževanje

Obrazec 7 - javne kulturne prireditve

Obrazec 8 - oprema vloge

pogodba 2019 - OSNUTEK

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ