Objave in obvestila

Obvestilo o izvedbi predhodnih arheoloških raziskav v okviru priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod m9 Lendava–Kidričevo

Številka: 35010-6/2009-MOP/156-01011346
Datum: 12. 5. 2014

Zadeva: Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo

OBVESTILO O IZVEDBI PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH RAZISKAV V OKVIRU PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
ZA PRENOSNI PLINOVOD M9 LENDAVA–KIDRIČEVO

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Direktorat za prostor je v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZUPUDPP) koordinator priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo, za katerega je pobudo podal minister pristojen za energijo. V postopku priprave tega državnega prostorskega načrta bo najustreznejša rešitev  izbrana znotraj koridorja, ki je utemeljen in proučen s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika, upoštevan pa je tudi vidik družbene sprejemljivosti. V sklopu priprave državnega prostorskega načrta je bilo pripravljeno okoljsko poročilo kot podlaga za izvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje. Predlagan koridor je z vidika sprejemljivosti vplivov na okolje sprejemljiv in ga je kot takega potrdilo tudi Ministrstvo za  kmetijstvo in okolje, Sektor za celoviti presojo vplivov na okolje.

V postopku priprave tega državnega prostorskega načrta bo izdelano tudi poročilo v vplivih na okolje za izvedbo postopka presoje vplivov na okolje, najustreznejša rešitev izbrana znotraj koridorja, pa  bo utemeljena in proučena s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika, upoštevan pa bo tudi vidik družbene sprejemljivosti. Osnutek predloga najustreznejše rešitve bo skupaj s poročilom o vplivih na okolje predstavljen na javni razgrnitvi, ki jo bo organiziralo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Direktorat za prostor. V času javne razgrnitve bo v lokalni skupnosti organizirana tudi javna obravnava. Sprejet državni prostorski načrt bo podlaga za izvedbo načrtovane ureditve.

V začetni fazi priprave državnega prostorskega načrta se opravi analiza celotnega prostora, po katerem potekajo možne variante. V skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine analiza med drugim vključuje tudi predhodne arheološke raziskave. Podatki o arheoloških ostalinah, ki bodo z njimi pridobljeni, bodo vključeni v  pripravo poročila o vplivih na okolje in lahko ključno vplivajo na izbor trase. Predhodne arheološke raziskave v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine opravlja Center za preventivno arheologijo v okviru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Izvedba predhodnih arheoloških raziskav je namenjena podrobnejši analizi širšega obravnavanega prostora in nikakor ne pomeni, da bo celotno obravnavano območje vključeno v končni obseg državnega prostorskega načrta.

Predhodne arheološke raziskave obsegajo geofizikalne raziskave - površinski pregled odprtih površin s sprehodom prek zemljišča in pobiranjem vseh najdb na površini ter površinski pregled zaprtih površin s kopanjem testnih jamic v velikosti 40 × 40 × 40 cm na zemljiščih, ki v naravi predstavljajo travniške ali zatravljene površine ali gozd (testne jamice bodo po pregledu nemudoma zasute in v primeru travnatih površin prekrite s travno rušo). Pri geofizikalnih raziskavah bodo s sprehodom prek zemljišča opravljene meritve na površini z instrumenti .

V kolikor bodo potrebne natančnejše arheološke raziskave, bodo le-te opravljene šele na podlagi sprejete uredbe o državnem prostorskem načrtu oziroma na podlagi predhodnega soglasja lastnikov zemljišč.

Obveščamo vas, da bodo v sklopu priprave državnega prostorskega načrta za  prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo v obdobju od meseca maja 2014 do konca leta 2014 na območju vaše občine s strani državne javne službe, ki jo opravlja Center za preventivno arheologijo v okviru Zavoda za varstvo kulturne  dediščine, izvedene predhodne arheološke raziskave.

Prosimo vas, da s tem obvestilom seznanite vaše občane. 

Dodatne informacije v zvezi z izvedbo raziskav lahko dobite pri izvajalcu raziskav na telefonski številki (08) 20 50 720 ali preko elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Splošne informacije v zvezi s pripravo državnega prostorskega načrta lahko dobite na naslovu: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, telefon (01) 478 70 33 ali preko elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Pripravila:

Vanja CLEMENTE
Višja svetovalka II 

Barbara RADOVAN
VODJA SEKTORJA ZA UREJANJE PROSTORA NA DRŽAVNI RAVNI

Priloga:
– Grafični prikaz območja izvajanja predhodnih arheoloških raziskav na območju DPN 

Poslati s prilogo:
–  Občina Lendava, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
–  Občina Velika Polana, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
–  Občina Črenšovci, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
–  Občina Razkrižje, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
–  Občina Ljutomer, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
–  Občina Sveti Tomaž, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
–  Občina Dornava, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
–  Občina Juršinci, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
–  Mestna občina Ptuj, obcina.ptuj/PTUJ/OBC@SVN
–  Občina Hajdina, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
–  Občina Videm, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
–  Občina Kidričevo, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 V vednost (po e-pošti):
–  Ministrstvo za Ministrstvo za kulturo, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
–  OE ZVKD Maribor, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
–  Center za preventivno arheologijo; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
–  Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 V vednost:
– Plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, 1001 Ljubljana

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ