Objave in obvestila

Obvestilo o sprejetem Občinskem prostorskem načrtu Občine Dornava

Na podlagi 47. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 112/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 – odločba US) in 33. člena Statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 26/07) Občina Dornava daje

OBVESTILO
o sprejetem Občinskem prostorskem načrtu Občine Dornava

V nadaljnjem besedilu se za prostorski akt, naveden v naslovu tega obvestila (Občinski prostorski načrt Občine Dornava), uporablja kratica OPN. OPN je bil sprejet z odlokom, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 21/13 (Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dornava).

Z uveljavitvijo OPN so prenehali veljati predhodno veljavni občinski prostorski akti za območje Občine Dornava. OPN velja na celotnem območju Občine Dornava, razen na območju državnega prostorskega načrta za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko – Hodoš.

Številka: 350-6/2013 0001
Datum: 14. 11. 2013

Rajko Janžekovič
Župan Občine Dornava

Priloge:

Občinski prostorski načrt (144 KB)

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ