Objave in obvestila

Sklep o Predlogu proračuna občine Dornava o izvedbi javne razprave za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 27/08 odl. US, 76/2008 in 100/2008 odl. US), 15. člena Statuta Občine Dornava (Uradni list RS, 26/2007) 73. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/2007) je Občinski svet Občine Dornava na 23. redni seji dne, 19.12.2013 sprejel


SKLEP
O IZVEDBI JAVNE RAZPRAVE
O PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE DORNAVA
ZA LETO 2014

1.

Občinski svet Občine Dornava daje predlog proračuna Občine Dornava za leto 2014 v javno razpravo.

2.

Javna razprava o predlogu proračuna Občine Dornava za leto 2014 traja do 10.01.2014 oz. najmanj 15 dni od dneva objave predloga proračuna na spletni strani Občine Dornava www.dornava.si. Predlog proračuna z vsemi dokumenti je dostopen vsem zainteresiranim v času uradnih ur v sejni sobi Občine Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava.

3.

V času javne razprave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna dajejo pisno tako, da se po pošti pisno naslovijo na župana občine Dornava.

4.

Ta sklep prične veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin.

Številka: 410 – 31 / 2013
Datum: 19.12.2013

Rajko Janžekovič
Župan Občine Dornava
Priloge:
Osnutek proračuna 2014 (354 KB)

Lokalne volitve 2022

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ