Objave in obvestila

Zemljiško kinjižno urejanje Jerenec Odločba o ukinitvi statusa

Republika Slovenija
Občina Dornava, Občinska uprava
Dornava 135/a
2252 Dornava

Štev.: 7113-50/2013-1
Datum: 22.11. 2013

Občina Dornava, Občinska uprava Občine Dornava izdaja na podlagi 67. člena Zakona o lokalni samoupravi ( ZLS, Uradni list RS, št. 27/2008 Odl.US; Up-2925/07-15,U-I-21/07-18, 76/2008,100/2008 Odl.US:U-I-427/06-9,79/2009,14/2010 Odl.UIS:U-I-267/09-19, 51/2010 Odl.Us:U-i-176/08-10,40/2012-ZUJF) na podlagi 23. člena v povezavi s 212 členom  Zakona o graditvi objektov (  Uradni list RS, št. 102/04-UPB, 111/05-Odl.US, 93/05-ZVMS, 120/06-Odl.US, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1, 76/10 ZRud-1, 20/11-Odl. US in 57/12) in 15. člena Statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 26/2007 ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Dornava z dne 6.12. 2012 , št. 7113-50/2013 v upravni zadevi ukinitve statusa javnega dobra na nepremičnini parc. štev. 556/2 k.o. Prerad in parc. štev. 958/2 k.o. Tibolci naslednjo

ODLOČBO

  1. Nepremičnina parc. štev. 556/2 pot,  v izmeri 14 m2 k.o. Prerad in nepremičnina parc. štev. 958/2 pot v izmeri 19 m2 k.o. Tibolci sta javno dobro v lasti Občine Dornava.
  2. Pri nepremičnini  parc. štev. 556/2 pot,  v izmeri 14 m2 k.o. Prerad in nepremičnini parc. štev. 958/2 pot v izmeri 19 m2 k.o. Tibolci se vknjiži lastninska pravica na ime Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava  do celote ( 1/1 ).
  3. Odvzame se status javnega dobra nepremičnini parc. štev. 556/2 pot,  v izmeri 14 m2 k.o. Prerad in nepremičnini parc. štev. 958/2 pot v izmeri 19 m2 k.o. Tibolci.
  4. Izbris zaznambe o javnem  dobru in vpis lastninske pravice na nepremičnini iz 1. točke tega izreka se bo opravil po pravnomočnosti te odločbe.
  5. Posebni stroški v zvezi z izdajo te odločbe niso nastali.

Obrazložitev:

Občinska uprava Občine Dornava kot upravni organ je v postopku ugotovil, da je pri nepremičnini s parc. štev. 556/2 pot v izmeri 14 m2 k.o. Prerad in nepremičnina s parc. štev. 958/2 pot v izmeri 19 m2 k.o. Tibolci vknjiženo javno dobro državnega ali lokalnega pomena.

V skladu z določili  četrtega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov ( Uradni list RS, št. 102/04-UPB, 111/05-Odl.US, 93/05-ZVMS, 120/06-Odl.US, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1, 76/10 ZRud-1, 20/11-Odl. US in 57/12) izda pristojni občinski organ odločbo o prenehanju statusa javnega dobra lokalnega pomena, če je Občinski svet sprejel odločitev o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

 V skladu z določili tretjega odstavka 23. člena citiranega zakona se po pravnomočnosti o ukinitvi statusa javnega dobra pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobro. Glede na sprejeto odločitev občinskega sveta je odločba utemeljena.

Vročitev odločbe, se v skladu z 94. členom Zakona o splošnem upravnem postopku ( Uradni list RS, št. ZUP-UPB2 24/2006, 105/2006,-ZUS, 126/2007, 65/2008, 8/2010 ) izvede z javnim naznanilom na oglasni deski organa in na spletni strani organa, ki je to odločbo izdal.

Vročitev velja za opravljeno po preteku 15 dni od takšne izvedbe javnega naznanila.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je po 22. členu in 2. točki 23. člena Zakon o upravnih taksah ( Uradni list RS, št. 106/10 –UPBS) takse prosto.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Dornava v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se lahko vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Za pritožbo se plača taksa po tar. št. 2 ZUT v višini 18,12 EUR.

Odločbo pripravila:
Anica Vrabl
Viljem MAR
Direktor občinske uprave
Vročiti:
- oglasna deska in spletna stran Občine Dornava
- arhiv, tu 

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ