Objave in obvestila

Pogoji za plakatiranje v času referendumske kampanje

Številka: 042-2/2021 Datum: 10. 6. 2021

Na  podlagi  8.  člena   Zakon   o   volilni   in   referendumski   kampanji   (Uradni   list   RS,  št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) občina Dornava objavlja

POGOJE

za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju občine Dornava v času referendumske kampanje za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah ( OdZV-1G)

1.

Lepljenje in nameščanje plakatov v času referendumske kampanje je dovoljeno na plakatnih mestih v skladu s tem sklepom in pod pogoji, ki jih določa Zakon o volilni in referendumski kampanji.

2.

Občina Dornava zagotavlja vsem organizatorjem referendumske kampanje brezplačno in enakopravno lepljenje in nameščanje plakatov na stalnih oglasnih tablah na podlagi njihove pisne vloge, naslovljene na občino Dornava v zakonsko določenem času za referendumsko kampanjo.

3.

Stalne oglasne table Občine Dornava se nahajajo na naslednjih lokacijah: V VO Dornava 3 table:

  1. Pri Upravni stavbi Občine Dornava
  2. Pri okrepčevalnici » MARK 69«
  3. V križišču pri mesnici Valenko

Z izobešanje plakatov se uporabijo tudi vitrine na avtobusnih postajališčih v Dornavi V VO Mezgovci 2 tabli:

  1. na križišču pri mlekarni
  2. pri železniški progi V VO Polenšak 3 table:
  3. pri trgovini Kmetijske zadruge na Polenšaku
  4. na zelenici avtobusnega postajališča v Bratislavcih
  5. na zelenici pri ribniku v Lasigovcih V VO Žamenci 1 tabla:
  6. pri Gasilskem domu

 

4.

Poleg brezplačnih plakatnih mest je možna tudi uporaba dodatnih plakatnih mest. Na pomičnih panojih, ki jih zagotovi organizator referendumske kampanje je nameščanje plakatov dovoljeno

le ob soglasju občinske uprave na podlagi pisne vloge organizatorja, ter proti plačilu občinske takse.

5.

Vloga mora prispeti najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja.

6.

Organizatorji plakatiranja morajo vse plakate potrditi s pečatom pri Občinski upravi Občine Dornava.

7.

Organizator mora svoje plakate odstraniti najkasneje v 7 dneh po dnevu glasovanja.

Po poteku roka plakate odstrani komunalna služba lokalne skupnosti na stroške organizatorja.

 

 

Občina Dornava župan

Janko Merc

Priloga je na voljo tukaj.

 

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ