Objave in obvestila

POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE NA OKROŽNEM SODIŠČU NA PTUJU

Številka: 700 – 2/2020-2
Datum: 14. 9. 2020

POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE NA OKROŽNEM SODIŠČU NA PTUJU

Dne 21.8. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 113/2020 objavljen poziv predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča na Ptuju, da predlagajo kandidate  za sodnike porotnike  Okrožnega sodišča na Ptuju.

Glede na število prebivalcev v Občini Dornava, lahko Občina Dornava predlaga tri kandidate (vključno s kandidatom za porotnika za mladoletniške prestopke). Mandat sodnikov porotnikov je pet let.

42. člen Zakona o sodiščih določa, da je za sodnika porotnika lahko imenovan :- državljan RS, ki je dopolnil 30 let, - ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.

Pri predlaganju kandidatov za mladoletniške prestopke se naj upoštevajo tudi določila 462/IV Zakona o kazenskem postopku, po katerem naj bodo kandidati za sodnike porotnike za mladoletniške prestopke predlagani izmed profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih oseb, ki imajo izkušnje z vzgojo mladoletnikov.

V skladu s prvim odstavkom 45. člena Zakona o sodiščih  objavljamo

POZIV

- društvom in

- združenjem, ki delujejo na območju Občine Dornava,

da predlagajo kandidate za sodnike porotnike Okrožnega sodišča na Ptuju,

tako, da do vključno 5. 10. 2020, predložite pisne predloge in izjavo kandidata, ki ju prilagamo, na naslov: Občina Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava ali oddate osebno v tajništvu, s pripisom » Predlogi za sodnike porotnike«.

 

                                                                                                                  Občina Dornava

                                                                                                                           

Priloge:

- dopis Okrožnega sodišča na Ptuju

- Predlog za sodnika porotnika

- izjava kandidata/ke za sodnika/co porotnika/co

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ