Objave in obvestila

JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE SPODBUD ZA PONOVNI ZAGON POSLOVANJA PODJETIJ V OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH - COVID19

JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE SPODBUD ZA PONOVNI ZAGON POSLOVANJA PODJETIJ V OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH - COVID19

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 4. septembra 2020 objavilo Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih - COVID19, kamor spada tudi Občina Dornava.

Namen javnega razpisa je podpreti ponovni zagon podjetij in omogočiti ohranitev obstoječih delovnih mest kot v obdobju pred krizo COVID-19 na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. S podporo se omogoči ponoven zagon poslovne dejavnosti v malih podjetjih z 10-49 zaposlenimi, ki so še posebej izpostavljena neugodnim razmeram poslovanja, ki izvira iz narave obmejnega območja, s pojavom virusa COVID-19 pa jim je bilo poslovanje predvsem zaradi omejitev fizičnega in materialnega poslovanja v obmejnem območju (zaprtost mej in omejevanje prehodov) še dodatno oteženo.

Namen javnega razpisa je prav tako omogočiti polno delovanje te ciljne skupine podjetij in ohranitev delovnih mest v podjetjih. Na tak način bo podjetjem omogočen ponovni vstop na trg, izboljšanje uspešnosti delovanja v primerjavi s kriznim obdobjem ter ohranitev konkurenčnosti na domačih, čezmejnih in tujih trgih. Zasledujeta se obstoj in delovanje podprtih podjetij in uspešna vključitev v tržne procese in ponovno komercializacijo proizvodov, procesov in storitev.

Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja s sedežem na obmejnih problemskih območjih, ki imajo kot svojo glavno dejavnost opredeljeno predelovalno dejavnost (področje C SKD 2008 klasifikacije) in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki. Prijavitelji morajo biti na obmejnem problemskem območju registrirani pred 1. 1. 2018.

Upravičeni stroški:

- Stroški plač se izplačajo v obliki standardnega stroška na enoto (glede na opravljeno delo se lahko uveljavlja celoten ali sorazmerni del standardnega stroška na enoto)
- Investicije v opremo in druga opredmetena ter neopredmetena osnovna sredstva
- Stroški storitev zunanjih izvajalcev
- DDV je upravičen strošek, v primeru, da je nepovračljiv. Posredni stroški se izplačajo v obliki 15% pavšala glede na stroške plač. Stroški in izdatki upravičenca bodo upravičeni od 13. 3. 2020 do 31. 12.2020.

Predmet javnega razpisa je zagotavljanje finančne podpore za upravičene stroške za ponovni zagon poslovanja podjetij. Podpira se ponovni zagon podjetja in polno delovanje podjetij na način, da se podjetju zagotovijo sredstva za delovanje v obliki nepovratne pomoči, za investicije, zunanje storitve ter plače, z namenom ponovnega začetka rednega poslovanja. Za ta namen se podjetju dodeli subvencija v višini najmanj 20.000,00 EUR in največ 200.000,00 EUR, pri čemer stroški plač ne smejo presegati 100.000,00 EUR.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 5.000.000,00 EUR, pri čemer je največ do 3.500.000,00 EUR na voljo za programsko območje kohezijske regije Vzhodna Slovenija in največ do 1.500.000,00 EUR za programsko območje kohezijske regije Zahodna Slovenija.

Rok za prijavo: 5. 10. 2020, do 23.59 ure

Javni razpis, dokumenti in obrazci se nahajajo na naslednji povezavi:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-spodbud-za-ponovni-zagon-poslovanja-podjetij-v-obmejnih-problemskih-obmocjih-covid19/

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ