Objave in obvestila

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Dornava objavlja na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. ter 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO
o oddaji stvarnega premoženja v najem

Občina Dornava, Dornava 135A, 2252 Dornava, oddaja po metodi neposredne pogodbe v najem, za določen čas 5 let, del nepremičnine, parc. št. 813/4, k.o. 384 Dornava z dvema priključkoma, kjer stoji premični objekt. Premični objekt ni predmet najema.

Rok za podajo ponudbe je 20 dni od objave namere.

Ponudba mora vsebovati: ime in priimek fizične osebe oz. firmo pravne osebe, naslov oz. sedež, davčno številko, EMŠO/MŠ, telefon ter ponudbeno ceno.

V primeru, če bo prispelo več ponudb, se bodo z zainteresiranimi, ki so podali ponudbe, opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih najema.

Najnižja ponudbena cena za del nepremičnine, ki se oddaja v najem znaša 100 EUR mesečno.

Najemnina se bo plačevala mesečno, na podlagi izstavljenega računa, najkasneje do 20. v tekočem mesecu za pretekli mesec. Plačevanje najemnine v navedenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe.

Podrobnejše informacije o pogojih in predmetu najema se lahko pridobijo na Občini Dornava, Dornava 135 A, 2252 Dornava, tel. št. 02/754 01 10, kontaktna oseba mag. Vesna Jerala Zver, direktorica občinske uprave.

Občina Dornava lahko postopek oddaje v najem ustavi kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe.

Namera se objavi na spletni strani Občine Dornava.

 

Številka: 092-27/2019

Datum: 19. 6. 2019                                                                                                                         

                                                                                                                                 Župan

                                                                                                                                 Janko Merc

Prikloga:

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ