Objave in obvestila

Vabilo na 5. redno sejo OS Občine Dornava

Občinski svet

Štev.:     032-001/2019-005              

Datum: 22.05.2019

 

V A B I L O

 

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Dornava  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dornava

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014)

 

Sklicujem 5. redno sejo Občinskega sveta  Občine Dornava, ki bo v

ČETRTEK, 30. 05. 2019, ob 18. uri

v prostorih Občine Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava - sejna soba

 

 

Predlagam naslednji DNEVNI RED:

 1. Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta Občine Dornava, z dne 28.03.2019
 2. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje občinskega sveta Občine Dornava, z dne 19.04.2019
 3. Kadrovske zadeve
 4. Županove informacije
 5. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora DO11 – Rekreacijsko območje Dornava
 6. Predlog Stališč do pripomb javnosti podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora DO11 – Rekreacijsko območje Dornava
 7. Predlog potrditve o varnostnih pojavih na območju občine Dornava v letu 2018
 8. Predlog potrditve ocene in poročila o izvajanju občinskega programa varnosti Občine Dornava v letu 2018
 9. Predlog elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo v občinah
 10. Predlog soglasja k oblikovanju oddelkov v vrtcu za šolsko leto 2019/2020, povečanega normativa in časa poslovanja
 11. Predlog soglasja k ceni grobnin za leto 2019
 12. Predlog lastništva cest in ulic v KS Pragersko – Gaj ter javni interes za prenos nepremičnin, po katerih potekajo ceste na območju občine Slovenska Bistrica v last Občine Slovenska Bistrica
 13. Predlog ureditve državne ceste R3-713/4910 Ljutomer – Savci – Ptuj
 14. Predlog uskladitve mej občin z mejami parcel predlog uskladitve med Občino Dornava in Občino Sveti Tomaž
 15. Tekoče zadeve
 16. Pobude, predlogi, vprašanja članic in članov občinskega sveta
 17. Razno

 

Prosim za Vašo zanesljivo udeležbo na seji občinskega sveta.

 

                                               Sklicatelj seje,                      

                                  Janko Merc, župan                  

Gradivo za 5. redno sejo OS si lahko ogledate tukaj.

Vabljeni:  

 • člani Občinskega sveta
 • Razlagalec, Snežana Sešel,  urejanje podobe naselij in krajin SOU SP
 • Razlagalec, Samo Turčin, vodja policijskega okoliša
 • Razlagalec, Robert Brkič, vodja Medobčinskega redarstva
 • Razlagalec, Rado Vek, komunalno podjetje Ptuj
 • Razlagalec, Iztok Hrastar, ravnatelj OŠ Dornava
 • Helena Horvat, tajništvo OU
 • mediji

Poročevalci:

 • Razlagalec, Snežana Sešel,  urejanje podobe naselij in krajin SOU SP
 • Razlagalec, Samo Turčin, vodja policijskega okoliša
 • Razlagalec, Robert Brkič, vodja Medobčinskega redarstva
 • Razlagalec, Rado Vek, komunalno podjetje Ptuj
 • Razlagalec, Iztok Hrastar, ravnatelj OŠ Dornava

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ