Objave in obvestila

Vabilo na 4. redno sejo OS Občine Dornava

Občinski svet

Štev.:     032-001/2019-004        

Datum: 20.03.2019

 

V A B I L O

 

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Dornava  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dornava

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014)

 

Sklicujem 4. redno sejo Občinskega sveta  Občine Dornava, ki bo v

ČETRTEK, 28.03.2019, ob 18. uri

v prostorih Občine Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava - sejna soba

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta Občine Dornava
 2. Osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dornava
 3. Zaključni račun Proračuna Občine Dornava za leto 2018
 4. Uskladitev meja občin z mejami parcel – Občina Gorišnica in Občina Dornava
 5. Uskladitev meja občin z mejami parcel – Občina Ormož in Občina Dornava
 6. Letni program Športa za leto 2019
 7. Letni program Kulture za leto 2019
 8. Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Dornava za leto 2019
 9. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
 10. Županove informacije
 11. Tekoče zadeve
 12. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta Občine Dornava
 13. Razno

 

Prosim za Vašo zanesljivo udeležbo na seji občinskega sveta.

 

                                               Sklicatelj seje,                      

                                  Janko Merc, župan                  

Gradivo za 4. redno sejo OS si lahko ogledate tukaj          

Vabljeni:  

 • člani Občinskega sveta
 • Alenka Korpar, direktorica SOU SP
 • Andrej Trunk, predsednik NO oz. namestnik predsednika NO
 • Terezija Čuš, računovodstvo
 • Helena Horvat, tajništvo
 • mediji

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ