Objave in obvestila

Vabilo na 1. redno KONSTITUTIVNO SEJO

Občinski svet

Štev.: 032-001/2018-1         

Datum: 04.12.2018

 

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Dornava  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014)

S  k  l  i  c  u  j  e  m

konstitutivno sejo novoizvoljenega občinskega sveta Občine Dornava 

v PETEK, 14.12.2018 ob 18. uri

v  prostorih sejne sobe Občine Dornava, Dornava 135/a


DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta
 2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
 3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana
 4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
 5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
 6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Prosim za Vašo zanesljivo udeležbo na seji občinskega sveta.

   Sklicatelj konstitutivne seje

      Rajko Janžekovič, župan

 

 

Vabljeni:  

 • Novoizvoljeni člani občinskega sveta
 • Novoizvoljeni župan
 • Predsednica OVK Vesna Emeršič, univ. dipl. prav.
 • Namestnica predsednice OVK Erika Masten Toplak
 • Viljem Mar, direktor OU
 • Helena Horvat
 • mediji

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ