Objave in obvestila

Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Dornava za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin št. 30/2014) in 84. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin št. 30/2014), je Občinski svet Občine Dornava na 21. redni seji dne, 14.12.2017 sprejel

SKLEP
O IZVEDBI JAVNE RAZPRAVE
O PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE DORNAVA
ZA LETO 2018

 

1. člen
Občinski svet Občine Dornava daje predlog proračuna Občine Dornava za leto  2018 v javno razpravo.
2. člen
Javna razprava o predlogu proračuna Občine Dornava za leto 2018 traja do 05.01.2018 oz. najmanj 15 dni od dneva objave predloga proračuna na spletni strani Občine Dornava www.dornava.si.
Predlog proračuna z vsemi dokumenti je dostopen vsem zainteresiranim v času uradnih ur v sejni sobi Občine Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava.
3. člen
V času javne razprave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna dajejo pisno tako, da se po pošti pisno naslovijo na župana občine Dornava.
4. člen
Ta sklep prične veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin.

Številka: 410-27/2017
Datum:  14.12.2017 

Občina Dornava
Rajko Janžekovič, župan

Priloge:
Dokumentacija - Predlog proračuna 2018 (2,3 MB)

Lokalne volitve 2022

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ