Objave in obvestila

Javna razgrnitev

JAVNA RAZGRNITEV

DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM

NAČRTU ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA DO11-REKREACIJSKO OBMOČJE DORNAVA

 

od 12. septembra 2017 do 11. oktobra 2017 na sedežu OBČINE DORNAVA,

Dornava 135a, IN NA VPOGLED MED URADNIMI URAMI

 

JAVNA OBRAVNAVA 

bo na sedežu občine Dornava

Dornava 135a, Dornava (sejna soba občine Dornava) v ČETRTEK, 21. septembra 2017 ob 16.30 uri

DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA.pdf

JAVNA RAZGRNITEV_DOPOLNJEN OPPN.pdf

List 1 OPPN Dornava ortofoto posnetek-Model.pdf

List 2 OPPN Dornava izsek iz OPN-Model.pdf

List 3 OPPN Dornava vklop v kataster-Model.pdf

List 4 OPPN Dornava vplivi in povezave-Model.pdf

List 5 OPPN Dornava ureditvena situacija s karakterističnimi prerezi-Model.pdf

List 6 OPPN Dornava predvidena infrastruktura-Model.pdf

List 7 OPPN Dornava prometna ureditev 2-Model.pdf

OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OPPN.pdf

povzetek za javnost.pdf

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ