Objave in obvestila

Vabilo na 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Dornava

Občinski svet

Številka: 032-4/2017 - 2.izredna
Datum:   12. 07. 2017


Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014)

S k l i c u j e m

2. IZREDNO SEJO Občinskega sveta Občine Dornava
v mandatnem obdobju 2014 - 2018, ki bo

v TOREK, 18. 07. 2017 ob 18. uri

v prostorih sejne sobe Občine Dornava, Dornava 135/a

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev investicijske in pravne dokumentacije za projekt celovite energetske prenove;
   a) Sklep o potrditvi dokumenta: “Ocena o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva - Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas”
   b) Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta: “Predinvesticijska zasnova (PIZ) – Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas”
   c) Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta: “Investicijski program (IP) – Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas”
  d) Sklep o potrditvi akta o javno-zasebnem partnerstvu: “Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas”
 2. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj
 3. Seznanitev s sofinanciranjem osebnega načrta koordinirane obravnave v skupnosti za leto 2017 – Bojan Praprotnik

Prosim za Vašo zanesljivo udeležbo. Morebitno odsotnost sporočite v občinsko upravo na tel. št. 02/ 754 01 10.

Rajko Janžekovič
župan

VABLJENI:
- člani Občinskega sveta,
- g. Aleksander Dolenc in ga. Tamara Žajdela
- ga. Lidija Hameršak Marin, ravnateljica OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj
- Viljem Mar, direktor OU

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ