Objave in obvestila

Namera o ustanovitvi služnosti

Občina Dornava
Dornava 135a
2252 Dornava


Datum: 23.06.2017

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) namerava Občina Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava, po preteku te namere, ustanoviti brezplačno služnostno pravico na nepremičnini, parc. št. 415/22, k.o. 377 POLENŠAK.

Služnostna pravica v javnem interesu se bo ustanovila s sklenitvijo neposredne pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice, v korist Elektro Maribor d.d., matična št. 5231698, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Namera se objavlja na spletni strani Občine Dornava za obdobje 15 dni.

Rajko Janžekovič
Župan občine Dornava

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ