Objave in obvestila

Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dornava, prve spremembe in dopolnitve

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/14) je župan Občine Dornava dne 01.03.2017 sprejel

S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dornava, prve spremembe in dopolnitve

 1. Začetek postopka

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dornava, sprejetega z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/13, 5/15 – obvezna razlaga; v nadaljnjem besedilu: OPN).

 1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN

V mesecu juniju 2013 je začel veljati Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dornava, s katerim je začel veljati nov prostorski akt občine, to je občinski prostorski načrt. V nadaljevanju so podani ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN (prve spremembe in dopolnitve).

Občina Dornava je v jugozahodnem delu izrazito ravninska in predstavlja zahodni del Ptujskega polja, severovzhodni del občine pa preide v gričevnat svet Slovenskih goric. Strnjena poselitev je značilna za ravninski naselji Dornava in Mezgovci ob Pesnici ter tudi za naselji Strejaci in Žamenci, ki se nahajata na robu poplavne ravnice reke Pesnice, pri ostalih naseljih pa prevladuje tip razpršene avtohtone poselitve. Ravno z vidika ohranjanja poselitve in kulturne krajine v gričevnatem delu občine je s strani občanov in lastnikov zemljišč bilo podanih največ pobud za spremembo prostorskega akta občine, preostale pobude pa se nanašajo na manjše širitve in izvzeme stavbnih zemljišč znotraj naselij Dornava in Mezgovci ob Pesnici. Za občino je najpomembnejša širitev rekreacijskega območja Zastavki, južno od železniške proge Ptuj-Ormož, kjer se predvideva vzpostavitev športnih površin s pripadajočimi objekti in tribunami, ureditev naravnega kopališča in parkirišča za avtodome ter potrebnih parkirišč za obiskovalce in širitev območja okoljske infrastrukture, za potrebe gradnje zbirnega centra za odpadke. Omenjene razvojne potrebe občanov in lastnikov zemljišč ter občine so glavni razlogi za začetek priprave sprememb in dopolnitev OPN.  

Pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN je potrebno izboljšati tiste sestavine OPN, za katere se pri uporabi OPN ugotavlja, da so potrebne izboljšave. 

 1. Območje sprememb in dopolnitev OPN

Spremembe in dopolnitve OPN se pripravi za celotno območje Občine Dornava.

 1. Predmet načrtovanja in vrsta postopka

Spremembe in dopolnitve OPN se izvedejo v rednem postopku priprave prostorskega akta, kot je predpisano v Zakonu o prostorskem načrtovanju v členih od 46 do 52. Predmet načrtovanja sprememb in dopolnitev OPN je razviden v drugi točki tega sklepa, in sicer bodo predmet načrtovanja naslednje vsebine:

 • pobude in potrebe občine za nadaljnji prostorski razvoj na območju Občine Dornava,
 • razvojne potrebe, ki so jih podali občani in lastniki zemljišč, za ohranjanje poselitve in kulturne krajine v gričevnatem delu občine,
 • izboljšava tistih delov OPN, za katere se pri uporabi OPN ugotovi, da so potrebne izboljšave.
 1. Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne rešitve se pripravi v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij. Pri pripravi strokovnih rešitev je potrebno izhajati iz prikaza stanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora, razvojnih programov, razvojnih potreb občine, razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb. Če se pri pripravi strokovnih rešitev ugotovi, da je potrebno izdelati strokovne podlage, se le-te izdela v skladu z veljavnimi predpisi. Pri pripravi gradiv za spremembe in dopolnitve OPN je potrebno upoštevati priporočila Ministrstva za okolje in prostor za pripravo gradiv pri spremembah in dopolnitvah občinskih prostorskih načrtov (10. priporočila št. 35032-10/2015/1-1092-02 z dne 18. 5. 2015).

 

 1. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN in posameznih faz

V postopku sprememb in dopolnitev OPN so predvideni naslednji roki:

 • sklep župana o začetku postopka: marec 2017,
 • objava sklepa o začetku postopka v uradnem glasilu (Uradno glasilo slovenskih občin) in v svetovnem spletu (http://www.dornava.si); objavljen sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor, in sosednjim občinam: marec 2017,
 • priprava osnutka sprememb in dopolnitev OPN: 30 dni po uskladitvi vseh pobud z občino,
 • posredovanje osnutka sprememb in dopolnitev OPN v preveritev ministrstvu, pristojnemu za prostor: ministrstvo v sedmih dneh preveri digitalno gradivo, če omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj (ugotovitev pomanjkljivosti pomeni podaljšanje časa do objave digitalnega gradiva na spletnem strežniku ministrstva),
 • pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in sporočila ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO): 40 dni po prejemu obvestila ministrstva, pristojnega za prostor, da je digitalno gradivo osnutka sprememb in dopolnitev OPN objavljeno na spletnem strežniku ministrstva,
 • izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN ter okoljskega poročila (okoljsko poročilo se izdela v primeru, ko je zahtevana izvedba postopka CPVO): 30 dni po prejemu prvih mnenj,
 • morebitno usklajevanje prvih mnenj, če zaradi prvih mnenj ni mogoče pripraviti dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN: 25 dni (v kolikor ministrstvo, pristojno za prostor, zagotovi usklajevanje med občino in nosilci urejanja prostora v roku 15 dni od prejema obvestila o potrebnosti usklajevanja, sicer se rok ustrezno podaljša),
 • posredovanje okoljskega poročila (ko je zahtevana izvedba postopka CPVO) in dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN ministrstvu, pristojnemu za prostor, da gradivo objavi na spletnem strežniku ministrstva: 7 dni za pridobitev obvestila o objavi gradiva na strežniku (če ni postopka CPVO, je vsebina te alinee odveč),
 • preveritev ustreznosti okoljskega poročila na ministrstvu, pristojnem za varstvo okolja, če je zahtevan postopek celovite presoje vplivov na okolje: rok 30 dni za izdajo obvestila, ali je okoljsko poročilo ustrezno, sicer se šteje, da je okoljsko poročilo ustrezno (morebitni popravki in dopolnitve podaljšajo čas do naslednje faze, to je do javne razgrnitve),
 • javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi: objava javnega naznanila najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve,
 • javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN ter okoljskega poročila (okoljsko poročilo je potrebno v primeru, ko je zahtevan postopek CPVO): 30 dni,
 • priprava stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve: 15 dni po zaključku javne razgrnitve,
 • obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve: 30 dni,
 • objava stališč do pripomb in predlogov na krajevno običajen način in v svetovnem spletu: 7 dni po sprejemu stališč,
 • priprava predloga sprememb in dopolnitev OPN na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve: 30 dni po sprejemu stališč,
 • posredovanje predloga sprememb in dopolnitev OPN v preveritev ministrstvu, pristojnemu za prostor: ministrstvo v sedmih dneh preveri digitalno gradivo, če omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj (ugotovitev pomanjkljivosti pomeni podaljšanje časa do objave digitalnega gradiva na spletnem strežniku ministrstva),
 • pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora in odločbe ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev OPN na okolje (če je potrebno izvesti postopek CPVO): 40 dni po prejemu obvestila ministrstva, pristojnega za prostor, da je digitalno gradivo predloga sprememb in dopolnitev OPN objavljeno na spletnem strežniku ministrstva,
 • priprava usklajenega predloga OPN: 25 dni,
 • sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev OPN na občinskem svetu: 30 dni,
 • objava odloka v uradnem glasilu (Uradnem glasilu slovenskih občin).
 1. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev

V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN sodelujejo tisti nosilci urejanja prostora, za katere se ob pripravi osnutka sprememb in dopolnitev OPN izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti. Ob sprejemu tega sklepa so za podajanje smernic in mnenj pristojni naslednji nosilci urejanja prostora:

 • za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za prostorsko načrtovanje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
 • za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
 • za področje gozdarstva in lovstva: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,
 • za področje gozdarstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
 • za področje gozdarstva: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor,
 • za področje lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
 • za področje ribištva: Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61 A, 1211 Ljubljana Šmartno,
 • za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana,
 • za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
 • za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor,
 • za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
 • za področje varstva kulturne dediščine: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
 • za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
 • za področje državne cestne infrastrukture (razen za avtoceste): Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Sektor za ceste, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
 • za področje železnic: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Sektor za železnice, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
 • za področje železnic: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice, Kopitarjeva 5, 2102 Maribor,
 • za področje zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
 • za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za energetiko in rudarstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
 • za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
 • za področje plinovodnega omrežja: Plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11 B, p.p. 3720, 1001 Ljubljana,
 • za področje prenosa električne energije: ELES, Področje za upravljanje s sredstvi in projekti, Služba za upravljanje z infrastrukturo, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
 • za področje oskrbe z električno energijo: Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
 • za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
 • za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
 • za področje zdravstvenega varstva: Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
 • za področje zunanjih zadev: Ministrstvo za zunanje zadeve, Direktorat za bilateralo in evropske zadeve, Sektor za sosednje države, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana,
 • za področje vojnih in prikritih vojnih grobišč: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
 • za področje telekomunikacij: Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Titova cesta 38, 2000 Maribor,
 • za področje telekomunikacij: AKOS, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1001 Ljubljana,
 • za področje lokalne kabelske TV: TELEING d.o.o., Razkrižje 23, 9246 Razkrižje,
 • za področje oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda: Komunalno podjetje Ptuj, Puhova ulica 10, 2250 Ptuj,
 • Občina Dornava, Dornava 135 A, 2252 Dornava.

V kolikor se pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN izkaže potreba po vključitvi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice in mnenja. Za pridobitev odločitve, ali je v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN potrebno izvesti postopek CPVO, se vlogo poda na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

 1. Objava in začetek veljavnosti

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani Občine Dornava (http://www.dornava.si). Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor, ter sosednjim občinam Občine Dornava.

Številka: 350-14/2016 0002
Datum: 01.03.2017   

Rajko Janžekovič
župan Občine Dornava

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ