Objave in obvestila

Dodatna pojasnila o zakonu o dimnikarskih storitvah

Kdaj lahko izberem dimnikarsko družbo?

Uporabniki lahko dimnikarsko družbo izberejo iz seznama družb, ki ga bo objavilo Ministrstvo za okolje in prostor najkasneje do 19.1.2017.

Zakon o dimnikarskih storitvah (v nadaljevanju: ZDimS) namreč določa, da Ministrstvo za okolje in prostor na svoji spletni strani objavi seznama dimnikarskih družb z dovoljenjem in dimnikarjev z licenco v roku 2 mesecev od uveljavitve zakona, kar je najkasneje do 19.1.2017.

Zakaj ministrstvo seznama ne objavi prej kot je skrajni rok?

Zaradi trajanja postopkov izdaje dovoljenj, se seznam dimnikarskih družb z dovoljenjem ravno v teh dneh najbolj dopolnjuje. Razlog za to je, da je za uvrstitev na seznam potrebno počakati na dokončnost dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev, kar pomeni, da se na seznam šele zdaj uvrščajo dimnikarske družbe, ki so zaprosile za dovoljenje v roku 2 tednov od dneva uveljavitve zakona.

Kdo opravlja dimnikarske storitve do objave seznama?

Do objave seznamov lahko skladno s prehodnimi določbami ZDimS opravljajo dimnikarske storitve obstoječi koncesionarji (oz koncesionarji na dan 31.12.2016), izvajajo pa pri njih zaposleni dimnikarji na dan 31.12.2016.

Kdo pa lahko opravlja storitve po objavi seznama?

Po objavi seznamov lahko dimnikarske storitve opravljajo zgolj še družbe s pridobljenim dovoljenjem po ZDimS, izvajajo pa dimnikarji s pridobljeno licenco.

Kakšne so dolžnosti uporabnika?

Po objavi seznamov lahko uporabnik iz seznama izbere dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev na njegovi kurilni napravi. To določa zakon, ki pravi, da uporabnik dimnikarskih storitev iz seznama dimnikarskih družb, objavljenega na spletni strani ministrstva, najkasneje do 30. junija 2017, izbere dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev na svoji mali kurilni napravi za obdobje najmanj 12 mesecev.

V primeru, če uporabnik ne izbere dimnikarske družbe do 30. junija 2017, se šteje, da je izbral izvajalca, ki je na dan 31. decembra 2016 opravljal obvezno državno gospodarsko javno službo izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na območju, na katerem se nahaja njegova mala kurilna naprava, pod pogojem, da je ta izvajalec pridobil dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev. To pomeni, da v primeru ne-izbire (uporabnik ne izbere dimnikarske družbe do 30.6.2017) za uporabnika od 1.7.2017 do 30.6.2018 izvaja dimnikarske storitve dosedanji koncesionar, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje. To pomeni, da ima družba dovoljenje in da za to družbo dela dimnikar z licenco.

Ima pa uporabnik dolžnost, da zagotovi opravljanje potrebnih storitev za oskrbovanje lastne kurilne naprave. Do sprejema novega podzakonskega predpisa, ki bo urejal vsebino in način izvajanja dimnikarskih storitev ter potrebno pogostost oskrbovanja, veljajo glede pogostosti in obsega storitev aktualni predpisi.

Kako je z zaračunavanjem cen dimnikarskih storitev?

Zakon o dimnikarskih storitvah predvideva določanje zgolj maksimalnih dovoljenih cen, dejanske cene storitev pa so lahko predmet dogovora med dimnikarsko družbo in uporabnikom.

Zakon predvideva sprejem podzakonskih predpisov, ki bodo določile urne postavke ter časovne normative za posamezne dele, ki jih mora Vlada oz minister za okolje sprejeti v roku 6 mesecev od uveljavitve zakona, torej najkasneje do 19.5.2017.

Do sprejema omenjenih predpisov pa se znesek za izvedene dimnikarske storitve oblikuje kot zmnožek cene izvajanja dimnikarskih storitev in dejanskega števila časovnih enot dela dimnikarskih storitev pri uporabniku dimnikarskih storitev, ki se mu, kadar je uporabnik dimnikarskih storitev oddaljen več kot 25 kilometrov od sedeža dimnikarske družbe, prištejejo potni stroški največ v višini 0,25 eura na kilometer za vsak kilometer nad 25 kilometrov. Najvišja dovoljena cena izvajanja dimnikarskih storitev je v tem obdobju 25,20 eura na uro dela dimnikarskih storitev pri uporabniku dimnikarskih storitev brez davka na dodano vrednost.

Kam se lahko prijavim za licenco za dimnikarja?

Vloga za pridobitev licence se vloži na katerikoli upravni enoti.

Drugi odstavek 9. člena ZDimS določa pogoje in se glasi:

»(2) Licenco za izvajanje dimnikarskih storitev se izda osebi, če izpolnjuje naslednje pogoje:

  1. da je opravila izobraževanje po predpisanem programu za pridobitev ustrezne izobrazbe ali kvalifikacije:

 – dimnikar, dimnikarski mojster, delovodja, okoljevarstveni tehnik ali

– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo po študijskem programu prve stopnje s študijskih področij, ki spadajo v ožje področje Tehnika ali v ožje področje Arhitektura, urbanizem in gradbeništvo, pri čemer potrebuje eno leto delovnih izkušenj na terenu na področju dimnikarstva in

  1. da ni bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, kaznivih dejanj zoper življenje in telo ter premoženje in kaznivega dejanja nasilništva, sodba pa ni bila izbrisana.«

Kam se lahko prijavim za dovoljenje za dimnikarsko družbo?

O izdaji dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev odloča upravna enota, na območju katere je sedež dimnikarske družbe.

ZDimS v drugem odstavku 7. člena določa pogoje, ki jih mora dimnikarska družba izpolnjevati, za to, da pridobi dovoljenje, ki je pogoj za opravljanje dimnikarskih storitev in sicer:

»2) Dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev se izda, če dimnikarska družba:

– izkaže, da zanjo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugi pravni podlagi izvaja dimnikarske storitve eden ali več dimnikarjev;

– predloži izjavo, da ima merilno opremo in drugo opremo, potrebno za izvajanje dimnikarskih storitev, ter računalniško opremo za povezavo z evidencami, ki jih v zvezi z izvajanjem dimnikarskih storitev vodi in upravlja ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);

– izkaže, da ima zavarovano odgovornost v skladu s tem zakonom.«

Kdaj bom kot dimnikarska družba lahko dostopala do evidenc?

Aplikacija evidenc malih kurilnih naprav je trenutno v nadgradnji. Ko bo dostop mogoč in na kakšen način, boste o tem obveščene vse dimnikarske družbe. Do tedaj vam svetujemo, da uporabljate svoje evidence (predvsem v elektronski obliki), iz katerih boste lahko prenesli podatke v državno evidenco.

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ