Objave in obvestila

Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Dornava za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin št. 30/2014) in 84. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin št. 30/2014), je Občinski svet Občine Dornava na 14. redni seji dne,17.11.2016 sprejel


SKLEP O IZVEDBI JAVNE RAZPRAVE
O PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE DORNAVA
ZA LETO 2017

1.

Občinski svet Občine Dornava daje predlog proračuna Občine Dornava za leto 2017 v javno razpravo.

2.

Javna razprava o predlogu proračuna Občine Dornava za leto 2017 traja do 28.12.2016 oz. najmanj 15 dni od dneva objave predloga proračuna na spletni strani Občine Dornava www.dornava.si.
Predlog proračuna z vsemi dokumenti je dostopen vsem zainteresiranim v času uradnih ur v sejni sobi Občine Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava.

3.

V času javne razprave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna dajejo pisno tako, da se po pošti pisno naslovijo na župana občine Dornava.

4.

Ta sklep prične veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin.

Številka: 410-22/2016
Datum: 17.11.2016

Rajko Janžekovič
Župan Občine Dornava
Priloge:
Dokumentacija - Predlog proračuna 2017 (783 KB)

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ