Objave in obvestila

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora DO11- rekreacijsko območje Dornava

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - skl. US, 76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 30. člena Statuta občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin št. 30/14) je župan Občine Dornava sprejel

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za enoto urejanja prostora DO11- rekreacijsko območje Dornava

1.
(splošno)

S tem sklepom se začne priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora DO11- rekreacijsko območje Dornava (v nadaljevanju: OPPN).

2.
(ocena stanja, razlogi za pripravo OPPN in predvidena namenska raba)

Ocena stanja:

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/13; v nadaljevanju: OPN) je v 61. členu v tabeli enot urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) določeno, da je za to območje potrebno izdelati OPPN. OPPN se pripravi v skladu z določili poglavja »3.11. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih OPPN«. V 124. členu OPN (podrobna merila v novih območjih OPPN), je potrebno upoštevati določila 4. točke.

Območje OPPN sovpada z območjem enote urejanja prostora DO11 – rekreacijsko območje Dornava.

Razlogi za pripravo OPPN:

Pisno pobudo za začetek priprave OPPN za del enote urejanja prostora DO11 – rekreacijsko območje Dornava je podala Občina Dornava, lastnica parcel 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066 in 1316, vse k.o. Dornava, v novembru 2016.

Občina Dornava je podano pobudo sprejela.

Predvidena namenska raba območja OPPN:

Območje zajema prostor nekdanje gramoznice na jugu naselja Dornava in južno od železniške proge. Predvidena je ureditev območja za oddih, rekreacijo in šport, ki se nameni širšemu lokalnemu prebivalstvu in je strateškega pomena za občino.

V območju se načrtujejo športne površine s pripadajočim objekti in tribunami, motorični park in ureditev naravnega kopališča. Načrtuje se tudi ureditev parkirišča za avtodome in potrebnih parkirišč za obiskovalce.

OPPN bo podrobno definiral pozidavo oziroma rabo posameznih mikrolokacij območja obdelave, pa tudi velikost in medsebojna razmerja novih zemljiških parcel.

V sklopu ureditve gospodarske javne infrastrukture se izvedejo vsi predpisani komunalni in energetski vodi ter naprave, v skladu s pridobljenimi smernicami nosilcev urejanja prostora.

Načrtovan dostop in dovoz na območje OPPN je iz lokalne ceste JP 576421.

Potek notranjih cest po območju obdelave, kot tudi morebitne dodatne prometne navezave, bo podal OPPN. Rešitve v OPPN bodo izhajale iz potrjenih strokovnih podlag, ki se bodo izdelale tekom postopka priprave akta.

OPPN lahko predvidi tudi izgradnjo potrebne javne gospodarske infrastrukture izven območja obdelave. Območje morebitnih prestavitev, novogradenj oziroma rekonstrukcij javne gospodarske infrastrukture sme obsegati vse tiste površine oziroma zemljišča izven območja podrobnega načrta, ki so minimalno zahtevana za potrebne navezave. Morebitni posegi izven območja pa niso predmet tega podrobnega načrta in se v celoti rešujejo separatno.

3.
(območje prostorskega načrta)

Celotno območje urejanja prostora z oznako DO11 – rekreacijsko območje Dornava obsega površino velikosti 4,8 ha.

Območje OPPN obsega površino, ki jo tvorijo zemljišča s parcelnimi številkami: 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066 in 1316, vse k.o. Dornava, v skupni velikosti 4,8 ha. Območje OPPN se v fazi izdelave lahko tudi delno spremeni.

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 24/13 in 79/15) določa, da se enota urejanja prostora z oznako DO11 – rekreacijsko območje Dornava, nahaja v tretjem varstvenem območju (VVO III).

Na območjih nestabilnih in plazovitih tal ali nasutih zemljiščih ni dopustno poseganje v teren brez predhodnega mnenja pooblaščenega geologa, ki izda pisno mnenje o ustreznosti posega in opredeli sprejemljiv način posega v nestabilna tla.

4.
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Izdelovalec OPPN pridobi geodetski načrt območja urejanja, ki je izdelan skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04 in 33/07-ZPNačrt). Program opremljanja zemljišč se izdela, če je to s predpisi zahtevano.

Pri pripravi osnutka se upoštevajo prikaz stanja prostora, obstoječe omejitve v prostoru,  izražene investicijske namere ter tudi morebitne že pridobljene smernice in/ali priporočila nosilcev urejanja prostora. Sicer pa bo ureditev območja natančneje in z možnostmi dovoljenih odstopanj določil OPPN.

Potrebne strokovne podlage in strokovno rešitev izdela načrtovalec z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave podrobnega načrta.

OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v geoinformacijski sistem (GIS) Občine Dornava.

5.
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

 • Sklep o začetku priprave OPPN: november 2016.
 • Objava sklepa v Uradnem glasilu slovenskih občin in v svetovnem spletu: november 2016.  
 • Izdelava in potrditev strokovnih podlag: 30 dni po objavi tega sklepa.
 • Priprava osnutka OPPN: 30 dni po potrditvi strokovnih podlag.
 • Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic ter obvestila Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za strateško presojo vplivov na okolje, ali je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO): 30 dni od prejema poziva.
 • Analiza smernic in izdelava dopolnjenega osnutka OPPN:15 dni po prejetju smernic nosilcev urejanja prostora (če je za OPPN potrebno izvesti CPVO se za dopolnjen osnutek zagotovi okoljsko poročilo in se ga, skupaj z dopolnjenim osnutkom, pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja).
 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN, objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu: najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve (če je za OPPN potrebno izvesti CPVO, se javnost seznani sočasno in na enak način tudi z okoljskim poročilom).
 • Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka: 30 dni (v času javne razgrnitve se izvede javna razprava o dopolnjenem osnutku. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne pripombe in predloge v času trajanja javne razgrnitve. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve).
 • Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve: 15 dni po zaključku javne razgrnitve.
 • Prva obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka OPPN na občinskem svetu ter obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov: do 30 dni po zaključku javne razgrnitve.
 • Objava stališč, zavzetih do pripomb in predlogov, na krajevno običajen način in v svetovnem spletu, ter pisna seznanitev lastnikov zemljišč glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve: 7 dni po sprejemu stališč na občinskem svetu.
 • Priprava predloga OPPN (dopolnitev s stališči občinskega sveta): 15 dni po sprejemu stališč na občinskem svetu.
 • Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog OPPN: 30 dni od prejema poziva
 • (če je za OPPN potrebno izvesti CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti izvedbe podrobnega načrta na okolje.).
 • Priprava usklajenega predloga OPPN: 7 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora.
 • Druga obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu: do 30 dni po pripravljenem usklajenem predlogu.
 • Objava odloka v Uradnem glasilu slovenskih občin: v prvi naslednji številki, ki izide po preteku petnajstdnevnega roka, ki ga določajo predpisi o lokalni samoupravi.
 • Priprava končnega elaborata: 15 dni po objavi odloka.

Zgoraj navedeni terminski plan je okviren. Zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku se lahko spremeni, saj pripravljavec akta na to ne more vplivati.

Izdelovalec prostorskega akta mora predati Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju tri kompletirane podpisane izvode sprejetega prostorskega akta (število izvodov za investitorje določa pogodba). Po en izvod bo predan krajevno pristojni upravni enoti in pristojnim inšpekcijskim službam, en izvod pa bo hranjen na Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju, kjer bo akt na vpogled dostopen javnosti. Obenem je potrebno celoten prostorski akt s prilogami predati pripravljavcu v digitalni obliki na zgoščenkah v dogovorjenem formatu.

6.
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve,in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi)

Nosilci urejanja prostora:

 • Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor (za področje voda);
 • Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor (za področje varstva narave);
 • Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom);
 • Zavod za gozdove RS, Območna enota Maribor, Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor (za področje rabe in ohranjanja potencialov gozdnega prostora ter za lovstvo);
 • Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (za področje oskrbe z električno energijo);
 • Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj (za področji oskrbe z vodo in odvajanja odplak);
 • Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor - Murska Sobota, Titova cesta 38, 2000 Maribor (za področje umeščanja fiksne telefonije);
 • Slovenske železnice – Infrastruktura d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana;
 • Občina Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava (za področje prometa za občinske ceste);
 • RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje (CPVO), Dunajska cesta 48 (udeleženec na podlagi 4. odstavka 58. člena ZPNačrt - potrebnost izvedbe postopka CPVO).

V primeru, da se v postopku priprave utemeljeno ugotovi, da je potrebno vključiti tudi nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice.

7.
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)

Pripravo in izdelavo OPPN ter stroške objav na krajevno običajen način in stroške soglasij financirajo investitorji v skladu s sorazmernim deležem (glede na velikost lastništva parcel). V te namene sklenejo pogodbo z izdelovalcem, ki izpolnjuje predpisane pogoje za prostorsko načrtovanje podrobnih prostorskih načrtov. Posamezne obveznosti se določijo z medsebojnim dogovorom.

8.
(objava sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin ter na spletnem naslovu Občine Dornava (www.dornava.si).  

Številka: 3505-15/2016

Datum: 7. 11. 2016

Rajko JANŽEKOVIČ,
župan Občine Dornava

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ