Objave in obvestila

Poziv za predložitev predlogov za člane Občinske volilne komisije

Datum: 17.2. 2016

VSEM POLITIČNIM STRANKAM, DRUGIM ORGANIZACIJAM OBČANOV V OBČINI IN OBČANOM OBČINE DORNAVA   

ZADEVA:  Poziv za predložitev predlogov za člane Občinske volilne komisije

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja naslavlja poziv na politične stranke, druge organizacije občanov v občini in občane, da vložijo predloge kandidatov za člane Občinske volilne komisije.

Zakon o lokalnih volitvah (Ur. L RS, št. Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) v 35. členu določa, da: »Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov«.

Volilne komisije se imenujejo za obdobje štirih let. Predloge kandidatov je potrebno v pisni obliki posredovati na naslov: Občina Dornava,  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Dornava 135/a, 2252 Dornava , s pripisom »Za občinsko volilno komisijo«.

Predlogom kandidatov za Občinsko volilno komisijo morajo biti priložena pisna soglasja kandidatov.
Rok za vložitev predlogov je  31. 3. 2016.

Pozivamo Vas, da Vaše pobude za člane občinske volilne komisije posredujete na naslov:

Občina Dornava , Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje,  Dornava 135/a, 2252 Dornava , najkasneje do  31. 3. 2016.  
Posredovani predlogi naj bodo v zaprti kuverti pravilno označeni, z navedbo : »PREDLOGI ZA ČLANE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE -  NE ODPIRAJ!«

Priloge:
Obrazci za oddajo predlogov (38 KB)

S spoštovanjem!

KMVVI
Srečko Kondrič , predsednik

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ