Objave in obvestila

Odločba v zadevi ukrepov za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnem besedilu UVHVVR) izdaja na podlagi 77. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS) (Uradni list RS. št. 93/05, 90/12 - ZdZPVHVVR, 23/13 - ZZZiv-C in 40/14 - ZIN-B) ter 131. in 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) po uradni dolžnosti v zadevi ukrepov za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika, imetnikom govedi, drobnice in prostoživečih prežvekovalcev v oborah na območju občin Mesna občina Ptuj, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale, Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, naslednjo odločbo:

Odločba v zadevi ukrepov za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika (881 KB)

 

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ