Objave in obvestila

Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za člane vaških odborov

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Odloka o organizaciji in načinu dela vaških odborov (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/2015), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Dornava objavlja

JAVNI POZIV
za posredovanje predlogov kandidatov za člane vaških odborov

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v Občini Dornava kot ožji deli občine ustanovljene naslednje vaške skupnosti:

  • Vaška skupnost Dornava na območju naselja Dornava,
  • Vaška skupnost Mezgovci na območju naselja Mezgovci,
  • Vaška skupnost Polenšak na območju naselij Bratislavci, Lasigovci, Polenci, Polenšak in Prerad,
  • Vaška skupnost Žamenci na območju naselij Brezovci, Slomi, Strejaci, Strmec pri Polenšaku in Žamenci.

Zaradi zagotovitve sodelovanja vaških skupnosti pri opravljanju javnih zadev v občini se za posamezno vaško skupnost ustanovijo vaški odbori kot posvetovalna telesa občinskega sveta.Vaški odbor vaške skupnosti šteje 5 članov. Članstvo oziroma delo v vaškem odboru je častno, zato nagrada (sejnina) članom ne pripada.
Vaški odbor izmed sebe izvoli predsednika in podpredsednika. Mandat članov vaškega odbora je vezan na mandat članov občinskega sveta. Član vaškega odbora lahko odstopi pred potekom mandata. Odstopna izjava mora biti podana v pisni obliki in posredovana Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Član vaškega odbora je lahko občan, ki ima stalno prebivališče na območju naselja, za katero je ustanovljena vaška skupnost.
Vaška odbora na območju Vaških skupnosti Polenšak in Žamenci, sestavljajo po en član iz vsakega naselja, ki sestavljajo to Vaško skupnost.

 

Po objavi javnega poziva bo župan sklical zbore občanov za posamezne vaške skupnosti, kjer se bodo lahko podali morebitni dodatni predlogi kandidatov za člane vaških odborov. Navedene predloge bo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in podala predlog za imenovanja občinskemu svetu, ki člane vaških odborov imenuje in razrešuje.

Predlog kandidata za člana vaškega odbora mora vsebovati:

  • podatke o kandidatu (ime in priimek, stalno prebivališče predlaganega kandidata, rojstni datum, telefon),
  • vaško skupnost za katero se kandidat za člana vaškega odbora predlaga,
  • podatke o predlagatelju (ime in priimek, naslov, telefon),
  • pisno soglasje predlaganega kandidata.

Predlogi morajo biti posredovani pisno Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Dornava na naslov Občina Dornava, Dornava 135A, 2252 Dornava, s pripisom »kandidati za člane vaških odborov«, najkasneje do 04.12.2015.
Predlogi morajo prispeti do navedenega roka.

Priloge:

 Obrazec 1 - Predlog kandidata za člana vaškega odbora (103 KB)
 Obrazec 2 - Soglasje za kandidaturo za člana vaškega odbora (49 KB)

Štev.: 007-11/2015
Datum: 13.11.2015

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja Občine Dornava,
predsednik Srečko Kondrič

 

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ