Objave in obvestila

Sprememba javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin

Sprememba javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin, št. 430-11/2015-4, z dne 31.7.2015

1.
Sedma točka Javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin, št. 430-11/2015-4, z dne 31.7.2015 (v nadaljevanju: javnega zbiranja ponudb) se spremeni tako, da se glasi:
»Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 3. septembra 2015 do 12.00 ure na naslov: Občina Dornava, Dornava 135 A, 2252 Dornava. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »ponudba za nakup nepremičnin - ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.«
2.
Deveta točka javnega zbiranja ponudb se spremeni tako, da se glasi: »Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje ponudb bo: 3. septembra 2015 ob 13.00 uri na sedežu Občine Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava. Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo tudi ponudniki, njihovi pooblaščenci pa le s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.«
3.
Preostale točke javnega zbiranja ponudb ostanejo nespremenjene. Te spremembe pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani.

Številka: 430-11/2015-5
Datum: 20.8.2015

Rajko Janžekovič
Župan občine Dornava

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ