Objave in obvestila

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Dornava
Dornava 135a
2252 Dornava

Številka: 092-15/2015-1
Datum: 20.05.2015

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava, dne 20.5.2015, objavlja

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Dornava namerava v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G in 14/15–ZUUJFO) po preteku te namere skleniti neposredno pogodbo o oddaji nepremičnega premoženja v brezplačno uporabo in sicer namerava oddati v brezplačno uporabo poslovni prostor, ki se nahaja v pritličju občinske upravne zgradbe Občine Dornava, na naslovu: Dornava 135/a, 2252 Dornava, v izmeri 8,88 m2 s souporabo sanitarij, hodnikov in dvorišča, za določen čas 5 let.

Namera se objavlja na spletni strani Občine Dornava za obdobje 15 dni.

Rajko Janžekovič
Župan občine Dornava

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ