Objave in obvestila

Vabilo na 5. sejo Občinskega sveta Občine Dornava

Občinski svet

Številka: 032-00003/2015-5
Datum:   07. 05. 2015


Na podlagi 14. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014)

S k l i c u j e m

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Dornava, ki bo

v ČETRTEK, 14.05.2015 ob 18. uri

v prostorih sejne sobe Občine Dornava, Dornava 135/a

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 4. seje občinskega sveta Občine Dornava
2. Informacija o varnostnih pojavih na območju Občine Dornava v letu 2014
3. Osnutek Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju
4. Letni program športa za leto 2015
5. Letni program kulture za leto 2015
6. Tekoče zadeve
7. Pobude, predlogi in vprašanja članov občinskega sveta
8. Razno
9. Potrditev prejemnikov občinskih priznanj

Gradivo prilagamo. Prosim za Vašo zanesljivo in točno udeležbo na seji občinskega sveta.

Rajko Janžekovič
župan

VABLJENI:
- člani Občinskega sveta,
- vodja policijskega okoliša, g. Samo Turčin,
- Viljem Mar, direktor OU,
- Anica Vrabl,
- Natalija Marin,
- mediji.

Priloga:
Gradivo za 5. sejo OS Občine Dornava
Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ