Objave in obvestila

Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine dornava

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/14), je na predlog Statutarno pravne komisije Občinski svet Občine Dornava na 3. seji, dne, 29.01.2015, sprejel naslednjo

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dornava

I.
Obvezna razlaga se podaja k prvi alineji četrtega odstavka 122. člena in k drugi točki prvega odstavka 124. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/13) – v nadaljevanju: Odlok.
II.
Na območju enote urejanja prostora z oznako DO2-oppn, za katero je z Odlokom predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (oznaka oppn), so na podlagi prve alineje četrtega odstavka 122. člena Odloka, do sprejetja občinskega podrobnega prostorskega načrta poleg rednih in investicijskih vzdrževalnih del na obstoječih objektih, dopustne tudi rekonstrukcije in dozidave obstoječih objektov. Glede na določila druge točke prvega odstavka 124. člena Odloka, rekonstrukcije in dozidave obstoječih objektov ne smejo biti v nasprotju s podrobnimi merili v novih območjih občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki pravijo, da se območje dolgoročno prestrukturira v smislu dejavnosti v povezavi z dvorcem in parkom Dornava, kot so: kultura, turizem, šolstvo, hotelske kapacitete, apartmajsko naselje, tematski park v povezavi z barokom in podobno. Glede na predvideno prestrukturiranje območja je v osmem odstavku 61. člena Odloka za enoto urejanja prostora, z oznako DO2-oppn, določena podrobnejša namenska raba prostora z oznako CD, to je območje centralnih dejavnosti, in sicer drugo območje centralnih dejavnosti.
III.
Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 350-1/2015
Datum: 29.01.2015

Župan Občine Dornava,
Rajko Janžekovič

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ