Objave in obvestila

Oprema za ločeno zbiranje odpadkov v gospodinjstvu

Ali ste vedeli, da v posameznem letu povprečen prebivalec Slovenije proizvede nekaj manj kot 400 kg odpadkov? Količina se le malo zmanjšuje, se pa povečuje ločeno zbiranje odpadkov. Nastajanje odpadkov je odvisno od vsakega posameznika in je pogojeno z njegovim načinom življenja, dela, zadovoljevanja vsakodnevnih potreb po hrani in pijači, oblačilih in obutvi, bivanju, potreb po aktivnem preživljanju prostega časa, …

In ker večina odpadkov nastane kot posledica iztrošenosti in neuporabnosti predmetov ali tekočin, moramo o njihovem nastajanju razmišljati že v fazi načrtovanja nakupov. Preden se odpravimo po nakupih, moramo tehtno premisliti ali vse, kar si želimo, tudi dejansko potrebujemo in ali je naš nakup lahko drugačen, drugačne vsebine, v drugačni embalaži, ki je lahko vračljiva oz. zamenljiva ali celo brez embalaže. Premišljen nakup je prva faza na poti preprečevanja nastajanja odpadkov ter odločitev, s katerimi odpadki se bomo kasneje srečevali.

Statistični podatki na ravni Slovenije za pretekla leta kažejo, da je bilo odloženih nekaj več kot 313.000 ton odpadkov, od tega dobršen del na občinskih odlagališčih. Žal se nastajanju odpadkov zmeraj ne moremo izogniti, zato se moramo takoj ob njihovem nastanku odločiti, kako bomo ravnali z njimi. Slovenska zakonodaja zahteva obvezno ločevanje posameznih vrst odpadkov na izvoru njihovega nastajanje od drugih vrst odpadkov, zbiranje v ustrezni opremi za zbiranje, prepuščanje pooblaščenim zbiralcem ter zagotavljanje odstranjevanja v skladu s predpisi.

Razvoj tehnologij, opreme, objektov in naprav za zbiranje, obdelavo in končno odstranjevanje je dosegel raven, da je možna rešitev za sleherno vrsto odpadka. To pomeni, da imajo povzročitelji oz. imetniki odpadkov vse tehnične možnosti za njihovo pravilno zbiranje in oddajo. Večina komunalnih odpadkov nastaja v prostorih gospodinjstva, zato je najprimerneje, da se njihovo zbiranje zagotovi čim bližje mestu oz. viru nastajanja.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj rešitev:

- organske kuhinjske odpadke (ostanki pri pripravi hrane, ostanki hrane, sadje, zelenjava, serviete, …) lahko zbiramo v priročni posodici (slika 1), ki jo lahko hranimo pod pomivalnim koritom ali v drugem kuhinjskem elementu, priporočljiv prostor je tudi shramba ali balkon. Zbrane organske kuhinjske odpadke odložimo na kompostnik, če pa tega nimamo, jih moramo odložiti v rjavi zabojnik za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov ter prepustiti zbiralcu odpadkov;

Slika 1 Slika 2 Slika 3 Slika 4 

- odpadno jedilno olje lahko zbiramo v plastenkah ali priročnih posodicah (slika 2), mesto zbiranja pa je lahko podobno, kot za organske kuhinjske odpadke. Zbrano odpadno jedilno olje bomo zbirali s premično zbiralnico v okviru akcije zbiranja nevarnih odpadkov v vaši občini;

- plastenke, pločevinke, konzerve, folije, PVC vrečke, tetrapake, … lahko zbiramo v različnih prenosljivih vrečkah, škatlah, zabojih ali posodah, skupaj kot mešano embalažo. Pri zbiranju mešane embalaže je pomembno, da je brez tekočin in očiščena ter zaradi zmanjšanja prostora tudi stisnjena. Za stiskanje plastenk lahko uporabimo priročne stiskalnice (slika 3), lahko jih stisnemo tudi ročno ali nožno oz. vročo vodo. Zbrano mešano embalažo odložimo v namenske vrečke za zbiranje mešane embalaže, ki jih lahko namestimo na priročna stojala (slika 4);

- revije, časopise, prospekte, knjige…lahko zbiramo v priročnih zabojih ali škatlah. Zbran papir in papirno embalažo odložimo v namenski zabojnik za zbiranje papirja, zelene barve in rdečim pokrovom;

- za zbiranje steklenic lahko uporabimo različne plastične zaboje in posode, ki zadržujejo tekočine. Zbrano stekleno embalažo odložimo v zabojnike za steklo na skupnih zbirnih mestih (ekološki otok);

- mešane komunalne odpadke običajno zbiramo v vrečkah, ki jih položimo v namenske koške, tako, da odpadke skupaj z vrečko odložimo v črn zabojnik.

Posamezne vrste odpadkov lahko zbiramo ločeno, vsakega v svoji embalaži za zbiranje, lahko pa v embalaži, ki omogoča zbiranje dveh ali treh različnih vrst odpadkov, vsako vrsto odpadka v svoji embalaži. Najprimernejše mesto za zbiranje vseh navedenih vrst odpadkov je v shrambi.

Čisto mesto Ptuj, d.o.o.

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ