Objave in obvestila

Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Dornava za leto 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 27/08 odl. US, 76/2008 in 100/2008 odl. US), 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin št. 30/2014) 84. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin št. 30/2014) je Občinski svet Občine Dornava na 3. redni seji dne, 29.01.2015 sprejel


SKLEP O IZVEDBI JAVNE RAZPRAVE
O PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE DORNAVA
ZA LETO 2015

1.

Občinski svet Občine Dornava daje predlog proračuna Občine Dornava za leto 2015 v javno razpravo.

2.

Javna razprava o predlogu proračuna Občine Dornava za leto 2015 traja do 18.02.2015 oz. najmanj 15 dni od dneva objave predloga proračuna na spletni strani Občine Dornava www.dornava.si.
Predlog proračuna z vsemi dokumenti je dostopen vsem zainteresiranim v času uradnih ur v sejni sobi Občine Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava.

3.

V času javne razprave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna dajejo pisno tako, da se po pošti pisno naslovijo na župana občine Dornava.

4.

Ta sklep prične veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin.

Številka: 410 – 21 / 2014 0001
Datum: 29.01.2015

Rajko Janžekovič
Župan Občine Dornava
Priloge:
Dokumentacija - Predlog proračuna (415 KB)

Lokalne volitve 2022

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ