Arhiv razpisov

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Dornava za leto 2014

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2012) in Statuta Občine Dornava (Ur.l. RS št. 26/2007), Občina Dornava objavlja

 JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE DORNAVA ZA LETO 2014

I.

Predloge za podelitev priznanj lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, društva, Vaški odbori, delovna telesa občinskega sveta, komisije za priznanja   in odlikovanja ter politične stranke.

II.

Predloge za podelitev priznanj Občine Dornava obravnava Odbor za negospodarske dejavnosti. Odbor izdela končni predlog za vsa priznanja, katerega posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.

III.

Rok za podajo predlogov z obrazložitvami je do 14. 05. 2014 do 12.00 ure oz. priporočeno do roka po pošti, če je na kuverti odtisnjen žig  14.05.2014.

Razpis se objavi  na spletni strani Občine Dornava (www.dornava.si).

Številka: 007-8/2014
Datum: 22.04.2014

Rajko Janžekovič
Župan občine Dornava

Priloge:

Dobitniki plaket in priznanj občine dornava (64 KB)

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ