Arhiv razpisov

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, 57/08 in 87/11), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11), Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. list RS, št. 127/04 in 75/05) Občina Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava, objavlja


JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

1. PREDMET RAZPISA
1.1. Upravičencem bodo oddana v najem vsa prosta neprofitna stanovanja, ki so v lasti razpisovalca, za nedoločen čas, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izdelane na osnovi tega razpisa izpraznjena ali na novo pridobljena.
Oblikovani bosta prednostni listi A in B:
Lista A za prosilce, ki so na določila 9. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11) glede na dohodek oproščeni plačati varščino in lastno udeležbo in Lista B za prosilce, ki so na določila 9. člena pravilnika iz predhodne alinee glede na dohodek zavezani plačati varščino in lastno udeležbo.
2. RAZPISNI POGOJI
2.1. Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Dornava ter tam tudi prebivajo. Upravičenci so tudi ženske z otroki, ki so žrtve družinskega nasilja, ki prebivajo na začasnem bivališču.
3. RAZPISNI POSTOPEK
Prošnjo za stanovanje morajo interesenti dvigniti in vložiti na sedežu Občine Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava, v času uradnih ur. Prošnje z dokazili se vložijo najkasneje do 19.9.2014.

Dornava, dne 14.8.2014

Rajko Janžekovič
Župan občine Dornava

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ