Arhiv razpisov

Javna dražba za prodajo premičnega premoženja Občine Dornava

Številka: 478-9/2018-01
Datum: 23. 5. 2018

Na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1), Občina Dornava objavlja

JAVNO DRAŽBO
za prodajo premičnega premoženja Občine Dornava

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava.

2. Predmet prodaje: 9 dreves listavcev, skupaj 12,1 m3 izbranega in označenega drevja v gozdu, katerega lastnik je Občina Dornava, na parc. 416/3, k.o. Polenšak, tako, da jih kupec sam poseka, za izklicno ceno 300,00 EUR.
Najnižji znesek njenega višanja: 10,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Občina Dornava je pridobila Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves s strani Zavoda za gozdove Slovenije, ki določa predmet in način sečnje, kot ga mora upoštevati kupec:
Na parcelah k.o. Polenšak, št. 416/3, GGE POLENŠAK, odsek/manual 23C/16002, se dovoli posekati 9 dreves listavcev, skupaj 12,1 m3 izbranega in označenega drevja.
Po končani sečnji in spravilu lesa je treba urediti sečišče ter odpraviti oz. sanirati poškodbe v gozdu in na gozdnih prometnicah. Sečišče je treba urediti takoj po poseku  drevja in spravilu gozdnih lesnih sortimentov, najpozneje pa v roku enega meseca po začetku sečnje. Sečnjo in spravilo lesa je potrebno opraviti tako, da se gozd čim manj   poškoduje, posebej pa gozdna tla, gozdno mladje, preostalo drevje v gozdu in gozdne prometnice.

3. Kraj in čas javne dražbe

Javna dražba se bo odvijala v sredo, 20. 6. 2018, v sejni sobi Občine Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava, ob 10.00 uri.

Podatke oz. potrdila iz 4. točke tega razpisa pa je potrebno predložiti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do 19. 6. 2018 do 12.00 ure, osebno v vložišče (tajništvo) ali pa morajo do tedaj prispeti v vložišče priporočeno po pošti (naslov: Občina Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava).

4. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi

Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe, ki vplačajo varščino v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Občine Dornava, št. 01224-0100016768 pri UJP Slovenska Bistrica.

Plačana varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, ostalim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najuspešnejšega dražitelja;

Vse osebe, sodelujoče na javni dražbi, morajo imeti do poteka roka za oddajo prijave  poravnane vse obveznosti do Občine Dornava (potrdilo občinskega računovodstva o tem po uradni dolžnosti pridobi komisija, ki vodi javno dražbo), sicer na javni dražbi ne morejo sodelovati.

Na javni dražbi kot dražitelji v skladu z 32. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije oz. oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe (sorodstvena razmerja ali druga razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe, ki vodi javno dražbo).

Dražitelja, ki bo v primeru uspeha na javni dražbi sklenil pravni posel (prodajno pogodbo), lahko na dražbi zastopa pooblaščenec, če pred pričetkom dražbe predloži njegovo pisno pooblastilo.

Za sodelovanje na javni dražbi morajo dražitelji predložiti naslednje:

 • potrdilo o vplačilu varščine, s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine,
 • osebne podatke oz. za pravne osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oz. sedeža) – fizične osebe morajo predložiti fotokopijo osebne izkaznice, pravne osebe pa predložiti izpisek iz sodnega registra,
 • davčno številko, številko transakcijskega računa,
 • navedbo predmeta, ki ga želi kupiti,
 • izjavo (velja za pravne osebe), da niso v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
 • izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji javne dražbe.

Podatke in potrdila je potrebno predložiti oz. morajo prispeti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do 19. 6. 2018 do 12.00 ure, osebno v vložišče (tajništvo) ali priporočeno po pošti, na naslov Občina Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »Javna dražba«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

5. Najnižji znesek višanja

Najnižji znesek višanja je 10,00 EUR.

6. Pravila poteka javne dražbe

Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili:

 • pravico do sodelovanja pri draženju imajo le osebe, ki izpolnijo pogoje iz 4. točke tega razpisa,
 • izklicna vrednost predmeta prodaje in vsaka nadaljnja zvišana cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat – s tem je dražba glede določenega predmeta končana. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan,
 • dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicana cena,
 • ugovore na postopek javne dražbe, ki jih uradne osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo sproti, je možno podati le do sklenitve zapisnika,
 • dražba se glede posameznega predmeta šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost.

7. Pogoji prodaje, sklenitev pogodbe in plačilo kupnine

 • Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno.
 • Najugodnejši dražitelj bo o izbiri pisno obveščen s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po izpeljani dražbi;
 • Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.
 • Celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 30 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe v enkratnem znesku – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla (neplačilo v tem roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje vplačane varščine).
 • če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Dornava in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

8. Drugo

 • Nakup po načelu »videno-kupljeno«.
 • Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost.
 • Javna dražba je objavljena na spletni strani najmanj 20 dni.
 • Objava javne dražbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim dražiteljem sklenil kupoprodajno pogodbo. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
 • Za dodatne informacije o javni dražbi in morebitnem ogledu predmeta prodaje lahko kontaktirate direktorja občinske uprave Občine Dornava: Viljem Mar, Dornava 135 A, 2252 Dornava, tel. 02/ 754 01 10, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Rajko Janžekovič,
župan

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ