Arhiv razpisov

Ponovno zbiranje ponudba za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Dornava

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1), Občina Dornava objavlja

PONOVNO JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Dornava

1. Prodajalec: Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava

2. Predmet prodaje je: nepremičnina- stanovanje, posamezni del stavbe št. 4, v stavbi št. 237 k.o. 384-Dornava (ID 6453812), solastnina na skupnih delih 1503/10000, v skupni izmeri 61,1 m2 na parceli št. 776/21, k.o. 384-Dornava, na naslovu Dornava 136, za izhodiščno ceno 32.800, 00 EUR;

V navedeni vrednosti je zajet prometni davek, v višini 2%, katerega zavezanec za plačilo je prodajalec.

Stanovanje se nahaja v centru Dornave v poselitvenem območju, ki je namenjeno stanovanjem in poslovnim prostorom. Izhodiščna cena je določena na podlagi cenitve in predstavlja najnižjo možno vrednost ponudbe za stanovanje. Stanovanje št. 4 je bilo z najemniki zasedeno do konca leta 2017 in je od leta 2018 dalje prosto.

3. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena.

4. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:

a) nakup po načelu videno – kupljeno;

b) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Občine Dornava, št. 01224-0100016768 pri UJP Slovenska Bistrica. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika;

c) ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente:

  • ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika;
  • navedbo nepremičnine, ki jo želi kupiti;
  • ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne;
  • dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine;
  • potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe);
  • priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register;
  • izpis iz sodnega registra, ne starejši od 3 mesecev (pravne osebe);
  • pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
  • izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe;
  • izjavo o vezanosti na ponudbo 90 dni od preteka roka za oddajo ponudb.

d) ponudnik bo o izbiri pisno obveščen s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po javnem odpiranju ponudb;

e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe skleniti kupoprodajno pogodbo;

f) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 30 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Dornava in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

5. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

6. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 6. 6. 2018 do 12.00 ure, na naslov: Občina Dornava, Dornava 135 A, 2252 Dornava. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnin - ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

7. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.

8. Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje ponudb bo: 6. 6. 2018 ob 14. uri na sedežu Občine Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava. Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo tudi ponudniki, njihovi pooblaščenci pa le s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.

9. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno.

10. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa (nepravočasna ponudba, nepopolna ponudba – ne velja za formalno nepopolno ponudbo, ki jo je možno dopolniti) bo izločena iz postopka.

11. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na direktorja občinske uprave Občine Dornava: Viljem Mar, Dornava 135 A, 2252 Dornava, tel. 02/ 754 01 10, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

12. Ogled nepremičnine je možen na podlagi predhodne najave pri osebi, navedeni v prejšnji točki.

Številka: 478-8/2018-3
Datum: 16. 5. 2018

Rajko Janžekovič,
župan

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ