Arhiv razpisov

Javni razpis za izvedbo koncerta pevskih zborov v Občini Dornava

Na podlagi Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2018) Občina Dornava objavlja

JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO KONCERTA PEVSKIH ZBOROV V OBČINI DORNAVA

1. Predmet razpisa je izvedba koncerta pevskih zborov na območju Občine Dornava za leto 2018.

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:

  • na razpis se lahko prijavijo društva, registrirana za kulturno dejavnost s sedežem v Občini Dornava,
  • projekt mora imeti jasno finančno konstrukcijo,
  • projekt mora biti izveden v obdobju od 31.05. 2018 do 31.12.2018.

3. Upravičeni stroški sofinanciranja so:

  • stroški umetniškega vodenja - poučevanja,
  • stroški strokovne priprave,
  • potrošni material,
  • stroški reklamnega materiala.

Do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki so mu za isti namen že bila odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Dornava v tekočem proračunskem letu.

4. Vrednost razpoložljivih sredstev je 2.250,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 04064 – »Občinske prireditve – JR koncert OKTET«.

5. Način financiranja: Projekt se lahko financira do 100%.

6. Rok izvedbe: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Zadnji zahtevek za koriščenje sredstev mora biti vložen do 28.12.2018. Zaključno poročilo porabljenih sredstev mora biti oddano najkasneje do 28.12.2018.

7. Vsebina prijave:  Prijava mora vsebovati natančen program prireditve, vključno s finančno konstrukcijo projekta. Priložen mora biti seznam nastopajočih. Nepopolnih prijav odbor ne bo obravnaval.

8. Rok za oddajo prijav in način oddaje: Rok za oddajo prijav je pet dni po objavi razpisa na spletni strani Občine Dornava. Vloga za sofinanciranje se odda v sprejemni pisarni Občine Dornava ali po pošti do razpisnega roka kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Dornava, Dornava 135A, 2252 Dornava, z oznako: »Ne odpiraj - prijava na razpis za izvedbo koncerta 2018«.

9. Postopek obravnave vlog: Odbor za negospodarske dejavnosti bo odprl pravočasno prispele prijave in ugotovil, ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Nepopolnih ali prepoznih vlog odbor ne bo obravnaval.

10. Merila in število točk, ki jih je možno doseči ob dodelitvi razpisanih sredstev:

- množičnost števila nastopajočih 1-5 točk,
a) do 5 nastopajočih, 1 točka,
b) od 6 do 9 nastopajočih, 3 točke,
c) nad 10 nastopajočih, 5 točk.

- potrebnost "uniformiranosti nastopajočih" 1-5 točk,
a) vaški pevci, 2 točka,
b) pevski zbori, 5 točke.

Skupno je možno doseči 10 točk. Društvo mora zbrati najmanj 7 točk, da je upravičeno do sredstev po razpisu.

11. Izid razpisa: O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najpozneje v 15 dneh od zaključka razpisa. Z izvajalcem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.

Zaradi večjega števila zainteresiranih vlagateljev odpiranje vlog na podlagi tretjega odstavka 222. člena Pravilnika o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ne bo javno.

12. Razpis se objavi na spletni strani Občine Dornava (www.dornava.si).

Štev.: 007-3/2018
Datum: 17.04.2018

Rajko Janžekovič
Župan občine Dornava

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ