Arhiv razpisov

Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »FAŠENK PO DORNAVSKO 2018«

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje  organizacije in izvedbe prireditve »FAŠENK PO DORNAVSKO 2018«

  1. Predmet razpisa 

Predmet razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »FAŠENK PO DORNAVSKO 2018«. Sofinancirana bo organizacija in izvedba prireditve »FAŠENK PO DORNAVSKO 2018« v Občini Dornava, ki se bo izvedla na pustni ponedeljek, 12. 2. 2018, s sprejemom vodij domačih etnoloških skupin. Pustni karneval oz. povorka poteka od gasilskega doma v Mezgovcih skozi krožišče pri gasilskem domu v Dornavi in do Večnamenskega centra vaško – kulturne dvorane v Dornavi.

  1. Višina sofinanciranja

Skupna višina zagotovljenih sredstev sofinanciranja prireditve je 6.000,00 EUR, od te vrednosti je potrebno najmanj 1.000,00 EUR nameniti za nagrade udeležencem. Uporaba dvorane Večnamenskega centra vaško-kulturne dvorane Dornava je brezplačna.

  1. Prijava na razpis

Na razpis se lahko prijavijo društva s sedežem v Občini Dornava ter pravne in fizične osebe s sedežem v občini Dornava in so registrirane za izvajanje prireditev.

  1.  Vsebina prijave in koriščenje sredstev

Vlagatelj mora vložiti prijavo s podatki o vlagatelju, obrazložitvijo, navedbo vrednosti (finančno konstrukcijo) celotne prireditve, navedbo virov financiranja na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so navedene v razpisni dokumentaciji ter planom promocije in oglaševanja prireditve.
Obrazložitev prireditve mora zajemati:
opredelitev višine nagrad udeležencem povorke za prvih 5 mest, sestavo komisije za ocenjevanje skupin, sprejem prijav skupin pred začetkom povorke v Mezgovcih in vodenje povorke do Večnamenskega centra Dornava, navedbo žive glasbe v dvorani VC Dornava, postavitev sanitarij dixijev (dva v Mezgovcih, dva v Dornavi pri gasilskem domu, dva pri Večnamenskem centru v Dornavi), način oglaševanja prireditve, način predstavitve skupin v krožišču in povezovanje povorke, postavitev tribune v krožišču za glavne goste (stoli za goste in okrasitev, pogostitev s pijačo in krofi), ozvočenje v krožišču, okrasitev krožišča, pogostitev udeležencev povorke, sprejem vodij skupin in pomembnih gostov pri županu.

Organizator poskrbi in nosi stroške priprave elaborata za popolno zaporo državne ceste na odseku Ljutomer-Savci-Ptuj, obvestila o popolni zapori državne ceste, sodelovanje Policijske postaje Ptuj pri zapori državne ceste in prijave prireditve na Upravni enoti.

Merila za izbor najboljšega ponudnika so sestavni del razpisne dokumentacije. Sofinancerska sredstva so namenjena izključno za sofinanciranje prireditve »FAŠENK PO DORNAVSKO 2018«. Koriščenje sredstev bo možno na podlagi predloženega popolnega zahtevka za izplačilo finančnih sredstev, z dokazili o stroških in plačilih oziroma porabljenih sredstvih, za izvedbo prireditve in poročila o izvedbi prireditve.

  1.  Način rok za oddajo prijav:

Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najkasneje do 6. 12. 2017, do 12.00 ure, na naslov Občina Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Dornava. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.

  1.  Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Dornava in na spletni strani Občine Dornava (www.dornava.si)

  1.  Odpiranje ponudb in obveščanje o izbiri

Odpiranje ponudb bo dne, 6. 12. 2017, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Dornava. Predloge bo ovrednotila komisija, ki jo sestavljajo člani Odbora za negospodarske dejavnosti. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku dveh (2) dni od odpiranja ponudb in pozvani k sklenitvi pogodbe.

  1.  Informacije in pojasnila

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z Javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo v tajništvu Občine Dornava. Kontaktna oseba je Viljem Mar, direktor občinske uprave, tel. 02 754 01 10 ali po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Številka: 007-22/2017
Datum:  16.11.2017

ŽUPAN
Rajko Janžekovič

Priloga:
Razpisna dokumentacija - FAŠENK PO DORNAVSKO 2018 (258 KB)

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ