Arhiv razpisov

Popravek javnega zbiranja ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Dornava

Občina Dornava objavlja v zadevi Javnega zbiranja ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Dornava št. 478-23/2016 z dne 16. 8.2017 naslednji

POPRAVEK
javnega zbiranja ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Dornava

V 2. točki Javnega zbiranja ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Dornava se spremeni besedilo tretjega odstavka, tako da se glasi: »V navedenih vrednostih ni zajet davek na promet nepremičnin oziroma DDV.«
Četrti odstavek 2. točke se dopolni: »Stanovanji in poslovni prostor so zasedeni z najemniki. Najemnik ima v skladu z veljavno zakonodajo predkupno pravico.«
Spremeni se tudi peti odstavek 2. točke, tako da se glasi: »V ceno nepremičnin, in sicer stanovanj ter poslovnega prostora ni vključen 2% davek na promet nepremičnin, v ceno parkirišča pa ni vključen 22% DDV. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV plača kupec, prav tako kupec plača vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.«

Številka: 478-23/2016
Datum:  23.08.2017

 Rajko Janžekovič,
župan Občine Dornava

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ