Arhiv razpisov

Javni razpis za izvedbo koncerta-ov v Občini Dornava

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2017) Občina Dornava objavlja

JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO KONCERTA-OV V OBČINI DORNAVA

1. Predmet razpisa je izvedba koncerta-ov na območju Občine Dornava za leto 2017.

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:

 • na razpis se lahko prijavijo društva, registrirana za kulturno dejavnost s sedežem v Občini Dornava,
 • projekt mora imeti jasno konstrukcijo financiranja,
 • projekt mora biti izveden v obdobju od  31.05.2017 in končan do 31.12.2017.

3. Upravičeni stroški sofinanciranja so:

 • stroški reklame in reklamnega materiala,
 • stroški nabave enotnih oblačil in obuval za društvene potrebe,
 • stroški nabave glasbenih inštrumentov,
 • stroški strokovne priprave,
 • potrošni material.

Do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki so mu za isti namen že bila odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Dornava v tekočem proračunskem letu. 

4. Vrednost razpoložljivih sredstev je 5.500,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 04063.

5. Način financiranja: Projekt se lahko financira do 100%.

6. Rok izvedbe: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Zadnji zahtevek za koriščenje sredstev mora biti vložen do 28.12.2017. Zaključno poročilo porabljenih sredstev mora biti oddano najkasneje do 28.12.2017.

7. Vsebina prijave:  Prijava mora vsebovati natančen program prireditve, vključno s finančno konstrukcijo projekta. Priložen mora biti seznam nastopajočih. Nepopolnih prijav odbor ne bo obravnaval.

8. Rok za oddajo prijav in način oddaje:
Rok za oddajo prijav je pet dni po uradni objavi razpisa. Vloga za sofinanciranje se odda v sprejemni pisarni Občine Dornava ali po pošti do roka kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Dornava, Dornava 135A, 2252 Dornava, z oznako: »Ne odpiraj - prijava na razpis za izvedbo koncerta 2017«.

9. Postopek obravnave vlog:Odbor za negospodarske dejavnosti bo odprl pravočasno prispele prijave in ugotovil, ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Nepopolnih ali prepoznih vlog odbor ne bo obravnaval.

10. Merila in število točk, ki jih je možno doseči ob dodelitvi razpisanih sredstev:

 • delež lastnih sredstev 1-5 točk,
  a) najmanj 40 %, 1 točka,
  b) najmanj 60 %, 3 točke,
  c) najmanj 80 %, 5 točk.
 • množičnost števila nastopajočih 1-5 točk,
  a) do 30 nastopajočih, 1 točka,
  b) od 31 do 90 nastopajočih, 3 točke,
  c) nad 91 nastopajočih, 5 točk.
 • potrebnost "uniformiranosti nastopajočih" 1-5 točk,
  a) vaški pevci, 1 točka,
  b) pevski zbori, 3 točke,
  c) skupine, ki predstavljajo etnološko izročilo, skupine godbenikov  in drugi, 5 točk.

Skupno je možno doseči 15 točk. Društvo mora zbrati najmanj 10 točk, da je upravičeno do sredstev po razpisu.

11. Izid razpisa: O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najpozneje v 15 dneh od zaključka razpisa. Z izvajalcem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.

12. Razpis se objavi na spletni strani Občine Dornava (www.dornava.si).

Številka: 007-9/2017
Datum: 14.04.2017

Rajko Janžekovič
Župan občine Dornava

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ