Arhiv razpisov

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

Občina Dornava, Dornava 135A, 2252 Dornava, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13–ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) ter v skladu s Pravilnikom o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/08) in sklepom župana

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA:

Občina Dornava, Dornava 135 A, 2252 Dornava, tel.: +386 (0)2 754 01 10. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija za oddajo poslovnega prostora v najem (pristojna komisija).

II. PREDMET ODDAJE V NAJEM IN VIŠINA IZHODIŠČNE NAJEMNINE

POSLOVNI PROSTORI:
Oddajamo naslednje poslovne prostore za opravljanje poslovne dejavnosti, ki se nahajajo v nadstropju zgradbe Kmetijske zadruge na Polenšaku 16 a, 2257 Polenšak.

Izhodiščna najemnina znaša 4,30 EUR/m2 mesečno. Na izračunano najemnino se obračuna predpisani DDV in druge zakonske obveznosti. Poslovni prostori za oddajo v najem so:

1. Pisarna 1
Površina poslovnega prostora je 34,70 m2.

2. Pisarna 2
Površina poslovnega prostora je 18,90 m2.

4. Pisarna 3
Površina poslovnega prostora je 12,50 m2.

V prostoru, ki se daje v najem je možno opravljati naslednje dejavnosti:

 • dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • društvene dejavnosti
 • dejavnosti zavarovalništva, pravnega svetovanja, ipd.

III. POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANA PONUDB:

Pisna ponudba mora vsebovati:

 • podatke o ponudniku: ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe, naslov oz. sedež, EMŠO oz. matično številko, davčno številko oz. ID za DDV, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke, telefonsko številko,
 • navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
 • kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
 • izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oz. dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti, oz. izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društvo)
 • pooblastilo, če se ponudba oddaja po pooblaščeni osebi,
 • program oz. vrsto dejavnosti, ki se bo opravljala v najetem prostoru
 • potrdilo o plačani varščini, ki znaša tri mesečne najemnine – za resnost ponudbe na TRR Občine Dornava, št. 01224-0100016768;
 • pisno izjavo o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine,
 • pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa strinjajo,
 • pisno izjavo o vezanosti na dano ponudbo 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.

IV. POGOJI NAJEMA

 • Poslovni prostori se oddajo v najem za določen čas od enega do pet let, z možnostjo podaljšanja,
 • poslovni prostori se oddajajo po načelu videno – najeto,
 • najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške za uporabo poslovnega prostora – elektriko,
 • najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj,
 • najemnik je dolžan plačevati najemnino na podlagi izstavljenega računa najkasneje do dneva, navedenega na računu,
 • najemodajalec lahko kadarkoli odpove najemno razmerje zaradi občinskih interesov, z odpovednim rokom 6 mesecev.

Ponudniki morajo imeti poravnane vse obveznosti iz naslova morebitnega najemnega razmerja poslovnega prostora v lasti Občine Dornava in poravnano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

V. ROK ZA ODDAJO PONUDBE IN NAČIN ODDAJE PONUDBE:

Rok za oddajo ponudb je do vključno 25. 04. 2017 do vključno 12.00 ure.

Ponudbe z dokazili prinesejo ponudniki OSEBNO v zapečateni pisemski ovojnici na naslov Občina Dornava, Dornava 135A, 2252 Dornava ali jih pošljejo PRIPOROČENO pri čemer se šteje, da je ponudba prispela pravočasno, če prispe v sprejemno pisarno naročnika do datuma in ure določenega za oddajo ponudb.

Ponudbe morajo imeti obvezno oznako na ovojnici »Javna ponudba za najem poslovnega prostora Pisarna št.__ - ne odpiraj«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.

Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku, nepopolne vloge ali nepravilno opremljene in označene ponudbe, se ne bodo upoštevale – o tem bodo ponudniki obveščeni.
Komisija bo o izboru obvestila vse ponudnike najkasneje v roku 8 dneh po zaključenem zbiranju ponudb.

VI. POSEBNE DOLOČBE O POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Če je med prejetimi ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, več najugodnejših ponudb, lahko komisija:

 • pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali
 • opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
 • opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

Občina Dornava lahko kadarkoli, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom varščina vrne.

VII. POSTOPEK  IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Javno odpiranje ponudb bo 26. 04. 2017, ob 15. uri v prostorih občinske uprave Občine Dornava, Dornava 135A, 2252 Dornava.
Predstavniki ponudnika se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
Najemodajalec bo izbral le med ponudniki, ki bodo v objavljenem roku oddali popolno ponudbo z vsemi zahtevanimi listinami in dokazili.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku (nepravočasne ponudbe) ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, se izločijo in o tem se obvesti ponudnike. Ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
Ponudba se lahko sprejme od dneva objave do poteka roka za oddajo ponudb. Vloge ponudnikov, ki nimajo do Občine Dornava poravnanih vseh morebitnih zapadlih obveznosti ne bodo obravnavane.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina.
Vsak ponudnik, ki se je udeležil javnega natečaja, ima pravico vložiti ugovor županu Občine Dornava v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri, če meni, da je z odločitvijo o izbiri kršena njegova pravica.
Župan Občine Dornava mora odločiti o ugovoru v roku 30 dni od dneva, ko je bil ugovor vložen. Odločitev Župana Občine Dornava je dokončna.
Neuspelim ponudnikom se varščina brez obresti vrne v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika za oddajo poslovnega prostora v najem na transakcijski račun, naveden v prijavi. Izbranemu ponudniku se vplačana varščina všteje v najemnino. Javno zbiranje ponudb je uspešno tudi v primeru, da ponudbo odda le en ponudnik.

VIII. SKLENITEV NAJEMNEGA RAZMERJA

Izbrani ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo v roku 30 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Dornava pravico zadržati vplačano varščino. 

IX. DODATNA POJASNILA

Vse dodatne informacije dobijo interesenti na Občini Dornava, Občinska uprava Občine Dornava, Dornava 135A, na telefon +386 (0)2 754 01 10 – kontaktna oseba: Viljem Mar, direktor občinske uprave Občine Dornava vsak dan od 8. do 12 ure.

Številka: 430-3/2017
Datum: 29.03.2017

 Rajko Janžekovič,
župan Občine Dornava

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ