Arhiv razpisov

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2017 v Občini Dornava

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2017), Letnega programa športa v Občini Dornava za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2017) in na podlagi 5. člena Pravilnika o vrednotenju letnega programa športa v Občini Dornava (Glasilo občine Dornava, 22.12.2006), Občina Dornava objavlja

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2017 V OBČINI DORNAVA

I.

Na razpis lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:

 • športna društva in klubi,
 • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športa društva za posamezna področja oziroma športne panoge,
 • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
 • javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz Občine Dornava,
 • ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.

 II.

Kandidirajo lahko vsi iz I. točke tega razpisa, ki bodo s prilogami in potrdili  dokazali, da izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da so vsaj eno leto registrirani v skladu z veljavno zakonodajo oziroma, da imajo organizacije v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
 • da imajo sedež v občini Dornava,
 • da imajo društva urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo, v kolikor so organizirani v skladu z zakonom o društvih,
 • da imajo za določene športne programe zagotovljeno organizirano vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število športnikov,
 • da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
 • da vsako leto redno dostavijo občinski upravi poročila o članstvu, realizaciji programov in doseženih rezultatih, planu aktivnosti za prihodnje leto
 • da ne kandidirajo za sredstva iz programov kulture, kmetijstva in drugih društev.

 III.

 Za kandidiranje na razpisu za sofinanciranje izvajanja programov športa je pogoj, da kandidat za sredstva razpisni dokumentaciji priloži:

 • odločbo ali sklep o registraciji,
 • registracijo članstva in seznam pobrane članarine,
 • seznam registriranih in kategoriziranih športnikov,
 • seznam strokovnega kadra.   

 IV.

 Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali  programi skladno s potrjenim letnim programom športa v občini Dornava za leto 2017. Višina razpoložljivih sredstev je 8.500,00 €. Sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2017.

 V.

Predlagatelji morajo programu priložiti vse zahtevane dokumente iz II. in III. točke tega razpisa in v celoti izpolnjeno razpisno dokumentacijo, ki jo lahko dobijo osebno na sedežu Občine Dornava v času uradnih ur. Nepopolne prijave, netočno izpolnjene prijave ali netočno izpolnjene obrazce se bo izločilo iz nadaljnje obravnave.

 VI.

V roku prispele prijave bodo  sofinancirane in  ovrednotene na podlagi pogojev in meril, ki izhajajo iz Pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Dornava, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev in na podlagi Letnega programa športa Občine Dornava za leto 2017.
Prijave, ki ne bodo popolne ali ne bodo vsebovale vseh predpisanih dokumentov se bodo izločile iz nadaljnje obravnave.
Celotna dokumentacija je vložena v mapo. Kandidati za sredstva naj izpolnijo samo prijave, ki se nanašajo na njihov program. K vsaki prijavi morajo v mapo vložiti kopije zahtevanih dokumentov. Celotno dokumentacijo kandidati vrnejo vloženo po vrstnem redu v mapi. Izpolnjene prijave predlagatelji pošljejo ali osebno dostavijo v zapečatenih kuvertah na naslov: Občina Dornava, Dornava 135 /a, 2252 Dornava, s pripisom »Javni razpis za šport 2017 – NE ODPIRAJ«.

 VII.

Rok za prijavo na razpis je do dne, 28.03.2017 do 12.00 ure oz. priporočeno po pošti, če je na kuverti odtisnjen žig 28.03.2017.

 VIII.

Komisija za šport bo vloge obravnavala ter pripravila predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje programov športa zagotavlja proračun Občine Dornava. Strokovna komisija za šport predlog posreduje županu, ki o delitvi sredstev odloči s sklepom. Kandidate se o izbiri obvesti najkasneje v petnajstih dneh od zaključka razpisanega roka.
Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil letno pogodbo o sofinanciranju izvedbe programov športa v Občini Dornava.
Razpis se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani Občine Dornava (www.dornava.si

Številka: 007-3/2017
Datum: 06.03. 2017

Občina Dornava
Župan Rajko Janžekovič

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ