Arhiv razpisov

Javno naročilo: Prenova in dograditev Osnovne šole Dornava za potrebe vrtca

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: Prenova in dograditev Osnovne šole Dornava za potrebe vrtca

NAROČNIK: Občina Dornava, Dornava 135a, 2262 Dornava

Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija; skrajšano RD).

RD je na voljo brezplačno in je dostopna preko portalu javnih naročil.

Gospodarski subjekti lahko zahtevajo dodatne informacije preko portala javnih naročil.

Sestanka s ponudniki ne bo.

Ogleda ne bo.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Viljem Mar, E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Ponudbe je treba oddati v zaprti kuverti najkasneje do roka določenega v obvestilu o javnem naročilu, na naslov: Občina Dornava, Dornava 135a, 2262 Dornava.

Na kuverti mora biti vidna oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA-VRTEC« in številka objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil z navedbo predmeta naročila.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

Rok za oddajo ponudb je 17.01.2017 do 9:00 ure.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem naročilu, in bodo pravilno označene.

Odpiranje ponudb bo javno in sicer 17.01.2017 ob 10:00 uri. Predstavniki ponudnikov morajo imeti pooblastila.

Priloga:

Razpisna dokumentacija (30MB)

Župan
Rajko Janžekovič

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ