Arhiv razpisov

Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Dornava

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Občina Dornava objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE DORNAVA

1. Prodajalec: Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava

2. Predmet prodaje so: nepremičnine – stanovanja, vsa vpisana kot etažna lastnina in sicer v stanovanjskem objektu, na parceli št. 776/21, k.o. 384-Dornava, številka stavbe 237, na naslovu Dornava 136 in parkirna mesta, na parc. št. 775/12 in 775/13, obe k.o. 384-Dornava. Predmet prodaje so:

 1. stanovanje, posamezni del stavbe št. 4, v stavbi št. 237 k.o. 384-Dornava (ID 6453812), solastnina na skupnih delih 1503/10000, v skupni izmeri 61,1 m2 za izhodiščno ceno 32.800, 00 EUR;
 2. stanovanje, posamezni del stavbe št. 5, v stavbi št. 237 k.o. 384-Dornava (ID 6453813), solastnina na skupnih delih 1118/10000, v skupni izmeri 48,7 m2 za izhodiščno ceno 28.000, 00 EUR;
 3. poslovni prostor, posamezni del stavbe št. 8, v stavbi št. 237 k.o. 384-Dornava (ID 6453816), solastnina na skupnih delih 347/10000, v skupni izmeri 14,1 m2, za izhodiščno ceno 10.300, 00 EUR;
 4. poslovni prostor, posamezni del stavbe št. 9, v stavbi št. 237 k.o. 384-Dornava (ID 6453817), solastnina na skupnih delih 778/10000, v skupni izmeri 31,6 m2, za izhodiščno ceno 10.600, 00 EUR;
 5. parkirišče, parc. št. 775/12 k.o. Dornava, za izhodiščno ceno 2.620,00 EUR (pri stanovanjskem objektu »Vila pri Lipi«);
 6. parkirišče, parc. št. 775/13 k.o. Dornava, za izhodiščno ceno 2.620,00 EUR (pri stanovanjskem objektu »Vila pri Lipi«);

V navedenih vrednostih DDV ni zajet.

Nepremičnine – stanovanja, poslovni prostori in parkirišča se nahajajo v centru Dornave v poselitvenem območju, ki je namenjeno stanovanjem in poslovnim prostorom. Izhodiščna cena je določena na podlagi cenitve in predstavlja najnižjo možno vrednost ponudbe za posamezno stanovanje oz. poslovni prostor oz. parkirišče.

V ceno nepremičnine ni vključen 22% DDV, ki ga plača kupec, prav tako kupec plača vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.

3. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena.

Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:

a) nakup po načelu videno – kupljeno;

b) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Občine Dornava, št. 01224-0100016768 pri UJP Slovenska Bistrica. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika;

c) ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente:

 • ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika;
 • navedbo nepremičnine, ki jo želi kupiti;
 • ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne;
 • dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine;
 • potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe);
 • priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register;
 • izpis iz sodnega registra, ne starejši od 3 mesecev (pravne osebe);
 • pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
 • izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe;
 • izjavo o vezanosti na ponudbo 90 dni od preteka roka za oddajo ponudb.

d) ponudnik bo o izbiri pisno obveščen s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po javnem odpiranju ponudb;

e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe skleniti kupoprodajno pogodbo;

f) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 30 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Dornava in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

5. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

6. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 6.12.2016, do 12.00 ure, na naslov: Občina Dornava, Dornava 135 A, 2252 Dornava. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »ponudba za nakup nepremičnin - ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

7. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.

8. Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje ponudb bo: 7.12.2016 ob 14.00 uri na sedežu Občine Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava. Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo tudi ponudniki, njihovi pooblaščenci pa le s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.

9. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno.

V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost sedanji najemnik stanovanja oz. poslovnega prostora, za parkirišča pa lastniki stanovanj stanovanjskega objekta »Vila pri Lipi, stavba št. 394 k.o. 384-Dornava«.

10. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa (nepravočasna ponudba, nepopolna ponudba – ne velja za formalno nepopolno ponudbo, ki jo je možno dopolniti) bo izločena iz postopka.

11. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na direktorja občinske uprave Občine Dornava: Viljem Mar, Dornava 135 A, 2252 Dornava, tel. 02/ 754 01 10, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

12. Ogled nepremičnine je možen na podlagi predhodne najave pri osebi, navedeni v prejšnji točki.

Številka: 478-23/2016-3
Datum:  09.11.2016

 Rajko Janžekovič,
župan Občine Dornava

Lokalne volitve 2022

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ