Arhiv razpisov

Razpis za podelitev priznanj sveta območne izpostave JSKD Ptuj za leto 2016

objavlja

RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ SVETA OBMOČNE IZPOSTAVE JSKD PTUJ
ZA LETO 2016

Območna izpostava JSKD Ptuj v skladu z 2. poglavjem Poslovnika OI JSKD Ptuj razpisuje priznanja Sveta območne izpostave za področje ljubiteljske kulture za leto 2016:

 • PRIZNANJE SVETA OBMOČNE IZPOSTAVE JSKD v obliki listine,
 • JUBILEJNA PRIZNANJA OBMOČNE IZPOSTAVE JSKD v obliki listine.

Predlog mora biti zapisan na priloženem obrazcu in mora vsebovati:

1.  podatke o predlagatelju

 • naziv in poštni naslov društva - predlagatelja, matična številka društva - predlagatelja,
 • ime in priimek odgovorne osebe predlagatelja,
 • telefon, fax, elektronska pošta.

 2.  podatke o kandidatih

 • ime in priimek oz. naziv kandidata, poštni naslov,
 • za katero priznanje je kandidat predlagan,
 • katera priznanja je že prejel.

 3.  priloge

 • kratek življenjepis za posameznike s poudarkom na dosežkih na kulturnem področju oz. kratek povzetek o delu društva;
 • utemeljitev, ki mora dovolj obširno navesti razloge, ki upravičujejo podelitev predlaganega priznanja.

Merila za podelitev priznanj

Podelitev priznanja Sveta območne izpostave JSKD Ptuj opravičujejo predvsem pomembni dosežki ustvarjalnega in poustvarjalnega dela posameznika ali društva na področju kulture. Priznanje se podeli:

 • za izjemne dosežke pri organizacijskem delu;
 • za razvijanje novih oblik in vsebin dela;
 • za področje kulturne vzgoje in izobraževanja;
 • za raziskovalno delo;
 • za strokovno svetovalno in mentorsko delo;
 • za razvijanje kulturnega sodelovanja z drugimi društvi in zvezami društev;
 • za publicistično delo;
 • za dosežke pri ohranjanju nacionalne kulturne dediščine.

Podelitev jubilejnega priznanja Sveta Območne izpostave JSKD Ptuj upravičuje dolgoletno delovanje posameznika (najmanj 20 let), društva ali zveze (najmanj 30 let), ki je vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Podeljevanje priznanj

Priznanja Sveta območne izpostave JSKD Ptuj se podelijo enkrat letno na proslavi v organizaciji OI JSKD Ptuj. Podeli jih vodja območne izpostave ali predsednik/ca Sveta. O izbiri kandidatov odloča Svet Območne izpostave JSKD Ptuj.

Jubilejna priznanja območne izpostave se podeljujejo na letnih oz. jubilejnih prireditvah društev. O podelitvi odloča Svet Območne izpostave JSKD Ptuj, podeljuje pa jih vodja območne izpostave ali predsednik/ca Sveta. Podelitev jubilejnih priznanj ni omejeno z datumom. Predloge za jubilejna priznanja je treba oddati najmanj mesec dni pred prireditvijo, na kateri naj bo podeljeno.

Rok za oddajo predlogov za priznanja Sveta območne izpostave JSKD je 7. november 2016.

Popolne vloge pošljite na naslov: Območna izpostava JSKD Ptuj, Jadranska 13, Ptuj s pripisom »Za priznanja«. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni do 18. novembra 2016. Priznanja bodo podeljena na osrednji proslavi OI JSKD Ptuj, 2. decembra 2016, v Narodnem domu na Ptuju.

Svet Območne izpostave bo obravnaval le popolne in pravočasno prispele predloge!

Razpis se posreduje vsem predsednikom kulturnih društev, osnovnim in srednjim šolam na območju območne izpostave in objavi v glasilih občin, za katere dela območna izpostava.

Priloga:

Obrazec za prijavo kandidata (38 KB)
Ptuj, September 2016
Predsednik Sveta OI JSKD Ptuj
Dominik Kukovec

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ